THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE PHILIPPIANS
Chapter 1

παυλος και τιμοθεος δουλοι ιησου χριστου πασι τοις αγιοις εν χριστω ιησου τοις ουσιν εν φιλιπποις συν επισκοποις και διακονοις
paulos kai timotheos douloi iesou christou pasi tois agiois en christo iesou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois  Philippians 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos kai timotheos douloi iesou christou pasi tois agiois en christo iesou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois  Philippians 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:~  Philippians 1:1 (KJV)

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Philippians 1:2 (1904 Patriarchal Text)

charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Philippians 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.~  Philippians 1:2 (KJV)

ευχαριστω τω θεω μου επι παση τη μνεια υμων
eucharisto to theo mou epi pase te mneia umon  Philippians 1:3 (1904 Patriarchal Text)

eucharisto to theo mou epi pase te mneia umon  Philippians 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
I thank my God upon every remembrance of you,~  Philippians 1:3 (KJV)

παντοτε εν παση δεησει μου υπερ παντων υμων μετα χαρας την δεησιν ποιουμενος
pantote en pase deesei mou uper panton umon meta charas ten deesin poioumenos  Philippians 1:4 (1904 Patriarchal Text)

pantote en pase deesei mou uper panton umon meta charas ten deesin poioumenos  Philippians 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Always in every prayer of mine for you all making request with joy,~  Philippians 1:4 (KJV)

επι τη κοινωνια υμων εις το ευαγγελιον απο πρωτης ημερας αχρι του νυν
epi te koinonia umon eis to euaggelion apo protes emeras achri tou nun  Philippians 1:5 (1904 Patriarchal Text)

epi te koinonia umon eis to euaggelion apo protes emeras achri tou nun  Philippians 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
For your fellowship in the gospel from the first day until now;~  Philippians 1:5 (KJV)

πεποιθως αυτο τουτο οτι ο εναρξαμενος εν υμιν εργον αγαθον επιτελεσει αχρις ημερας ιησου χριστου
pepoithos auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris emeras iesou christou  Philippians 1:6 (1904 Patriarchal Text)

pepoithos auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris emeras iesou christou  Philippians 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:~  Philippians 1:6 (KJV)

καθως εστι δικαιον εμοι τουτο φρονειν υπερ παντων υμων δια το εχειν με εν τη καρδια υμας εν τε τοις δεσμοις μου και εν τη απολογια και βεβαιωσει του ευαγγελιου συγκοινωνους μου της χαριτος παντας υμας οντας
kathos esti dikaion emoi touto phronein uper panton umon dia to echein me en te kardia umas en te tois desmois mou kai en te apologia kai bebaiosei tou euaggeliou sugkoinonous mou tes charitos pantas umas ontas  Philippians 1:7 (1904 Patriarchal Text)

kathos esti dikaion emoi touto phronein uper panton umon dia to echein me en te kardia umas en te tois desmois mou kai te apologia kai bebaiosei tou euaggeliou sugkoinonous mou tes charitos pantas umas ontas  Philippians 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.~  Philippians 1:7 (KJV)

μαρτυς γαρ μου εστιν ο θεος ως επιποθω παντας υμας εν σπλαγχνοις ιησου χριστου
martus gar mou estin o theos os epipotho pantas umas en splagchnois iesou christou  Philippians 1:8 (1904 Patriarchal Text)

martus gar mou estin o theos os epipotho pantas umas en splagchnois iesou christou  Philippians 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.~  Philippians 1:8 (KJV)

και τουτο προσευχομαι ινα η αγαπη υμων ετι μαλλον και μαλλον περισσευη εν επιγνωσει και παση αισθησει
kai touto proseuchomai ina e agape umon eti mallon kai mallon perisseue en epignosei kai pase aisthesei  Philippians 1:9 (1904 Patriarchal Text)

kai touto proseuchomai ina e agape umon eti mallon kai mallon perisseue en epignosei kai pase aisthesei  Philippians 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;~  Philippians 1:9 (KJV)

εις το δοκιμαζειν υμας τα διαφεροντα ινα ητε ειλικρινεις και απροσκοποι εις ημεραν χριστου
eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ete eilikrineis kai aproskopoi eis emeran christou  Philippians 1:10 (1904 Patriarchal Text)

eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ete eilikrineis kai aproskopoi eis emeran christou  Philippians 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ.~  Philippians 1:10 (KJV)

πεπληρωμενοι καρπων δικαιοσυνης των δια ιησου χριστου εις δοξαν και επαινον θεου
pepleromenoi karpon dikaiosunes ton dia iesou christou eis doxan kai epainon theou  Philippians 1:11 (1904 Patriarchal Text)

pepleromenoi karpon dikaiosunes ton dia iesou christou eis doxan kai epainon theou  Philippians 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.~  Philippians 1:11 (KJV)

γινωσκειν δε υμας βουλομαι αδελφοι οτι τα κατ εμε μαλλον εις προκοπην του ευαγγελιου εληλυθεν
ginoskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopen tou euaggeliou eleluthen  Philippians 1:12 (1904 Patriarchal Text)

ginoskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopen tou euaggeliou eleluthen  Philippians 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;~  Philippians 1:12 (KJV)

ωστε τους δεσμους μου φανερους εν χριστω γενεσθαι εν ολω τω πραιτωριω και τοις λοιποις πασι
oste tous desmous mou phanerous en christo genesthai en olo to praitorio kai tois loipois pasi  Philippians 1:13 (1904 Patriarchal Text)

oste tous desmous mou phanerous en christo genesthai en olo to praitorio kai tois loipois pasi  Philippians 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;~  Philippians 1:13 (KJV)

και τους πλειονας των αδελφων εν κυριω πεποιθοτας τοις δεσμοις μου περισσοτερως τολμαν αφοβως τον λογον λαλειν
kai tous pleionas ton adelphon en kurio pepoithotas tois desmois mou perissoteros tolman aphobos ton logon lalein  Philippians 1:14 (1904 Patriarchal Text)

kai tous pleionas ton adelphon en kurio pepoithotas tois desmois mou perissoteros tolman aphobos ton logon lalein  Philippians 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.~  Philippians 1:14 (KJV)

τινες μεν και δια φθονον και εριν τινες δε και δι ευδοκιαν τον χριστον κηρυσσουσιν
tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kerussousin  Philippians 1:15 (1904 Patriarchal Text)

tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kerussousin  Philippians 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:~  Philippians 1:15 (KJV)

οι μεν εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου
oi men ex eritheias ton christon kataggellousin ouch agnos oiomenoi thlipsin epipherein tois desmois mou  Philippians 1:16 (1904 Patriarchal Text)

oi men ex eritheias ton christon kataggellousin ouch agnos oiomenoi thlipsin epipherein tois desmois mou  Philippians 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:~  Philippians 1:16 (KJV)

οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι
oi de ex agapes eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai  Philippians 1:17 (1904 Patriarchal Text)

oi de ex agapes eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai  Philippians 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.~  Philippians 1:17 (KJV)

τι γαρ πλην παντι τροπω ειτε προφασει ειτε αληθεια χριστος καταγγελλεται και εν τουτω χαιρω αλλα και χαρησομαι
ti gar plen panti tropo eite prophasei eite aletheia christos kataggelletai kai en touto chairo alla kai charesomai  Philippians 1:18 (1904 Patriarchal Text)

ti gar plen panti tropo eite prophasei eite aletheia christos kataggelletai kai en touto chairo alla kai charesomai  Philippians 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.~  Philippians 1:18 (KJV)

οιδα γαρ οτι τουτο μοι αποβησεται εις σωτηριαν δια της υμων δεησεως και επιχορηγιας του πνευματος ιησου χριστου
oida gar oti touto moi apobesetai eis soterian dia tes umon deeseos kai epichoregias tou pneumatos iesou christou  Philippians 1:19 (1904 Patriarchal Text)

oida gar oti touto moi apobesetai eis soterian dia tes umon deeseos kai epichoregias tou pneumatos iesou christou  Philippians 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,~  Philippians 1:19 (KJV)

κατα την αποκαραδοκιαν και ελπιδα μου οτι εν ουδενι αισχυνθησομαι αλλ εν παση παρρησια ως παντοτε και νυν μεγαλυνθησεται χριστος εν τω σωματι μου ειτε δια ζωης ειτε δια θανατου
kata ten apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthesomai all en pase parresia os pantote kai nun megalunthesetai christos en to somati mou eite dia zoes eite dia thanatou  Philippians 1:20 (1904 Patriarchal Text)

kata ten apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthesomai all en pase parresia os pantote kai nun megalunthesetai christos en to somati mou eite dia zoes eite dia thanatou  Philippians 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.~  Philippians 1:20 (KJV)

εμοι γαρ το ζην χριστος και το αποθανειν κερδος
emoi gar to zen christos kai to apothanein kerdos  Philippians 1:21 (1904 Patriarchal Text)

emoi gar to zen christos kai to apothanein kerdos  Philippians 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
For to me to live is Christ, and to die is gain.~  Philippians 1:21 (KJV)

ει δε το ζην εν σαρκι τουτο μοι καρπος εργου και τι αιρησομαι ου γνωριζω
ei de to zen en sarki touto moi karpos ergou kai ti airesomai ou gnorizo  Philippians 1:22 (1904 Patriarchal Text)

ei de to zen en sarki touto moi karpos ergou kai ti airesomai ou gnorizo  Philippians 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.~  Philippians 1:22 (KJV)

συνεχομαι δε εκ των δυο την επιθυμιαν εχων εις το αναλυσαι και συν χριστω ειναι πολλω γαρ μαλλον κρεισσον
sunechomai de ek ton duo ten epithumian echon eis to analusai kai sun christo einai pollo gar mallon kreisson  Philippians 1:23 (1904 Patriarchal Text)

sunechomai gar ek ton duo ten epithumian echon eis to analusai kai sun christo einai pollo mallon kreisson  Philippians 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:~  Philippians 1:23 (KJV)

το δε επιμενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας
to de epimenein en te sarki anagkaioteron di umas  Philippians 1:24 (1904 Patriarchal Text)

to de epimenein en te sarki anagkaioteron di umas  Philippians 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.~  Philippians 1:24 (KJV)

και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και συμπαραμενω πασιν υμιν εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως
kai touto pepoithos oida oti meno kai sumparameno pasin umin eis ten umon prokopen kai charan tes pisteos  Philippians 1:25 (1904 Patriarchal Text)

kai touto pepoithos oida oti meno kai sumparameno pasin umin eis ten umon prokopen kai charan tes pisteos  Philippians 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;~  Philippians 1:25 (KJV)

ινα το καυχημα υμων περισσευη εν χριστω ιησου εν εμοι δια της εμης παρουσιας παλιν προς υμας
ina to kauchema umon perisseue en christo iesou en emoi dia tes emes parousias palin pros umas  Philippians 1:26 (1904 Patriarchal Text)

ina to kauchema umon perisseue en christo iesou en emoi dia tes emes parousias palin pros umas  Philippians 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.~  Philippians 1:26 (KJV)

μονον αξιως του ευαγγελιου του χριστου πολιτευεσθε ινα ειτε ελθων και ιδων υμας ειτε απων ακουσω τα περι υμων οτι στηκετε εν ενι πνευματι μια ψυχη συναθλουντες τη πιστει του ευαγγελιου
monon axios tou euaggeliou tou christou politeuesthe ina eite elthon kai idon umas eite apon akouso ta peri umon oti stekete en eni pneumati mia psuche sunathlountes te pistei tou euaggeliou  Philippians 1:27 (1904 Patriarchal Text)

monon axios tou euaggeliou tou christou politeuesthe ina eite elthon kai idon umas eite apon akouso ta peri umon oti stekete en eni pneumati mia psuche sunathlountes te pistei tou euaggeliou  Philippians 1:27 (Textus Receptus - Scrivener)
Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;~  Philippians 1:27 (KJV)

και μη πτυρομενοι εν μηδενι υπο των αντικειμενων ητις αυτοις μεν εστιν ενδειξις απωλειας υμιν δε σωτηριας και τουτο απο θεου
kai me pturomenoi en medeni upo ton antikeimenon etis autois men estin endeixis apoleias umin de soterias kai touto apo theou  Philippians 1:28 (1904 Patriarchal Text)

kai me pturomenoi en medeni upo ton antikeimenon etis autois men estin endeixis apoleias umin de soterias kai touto apo theou  Philippians 1:28 (Textus Receptus - Scrivener)
And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.~  Philippians 1:28 (KJV)

οτι υμιν εχαρισθη το υπερ χριστου ου μονον το εις αυτον πιστευειν αλλα και το υπερ αυτου πασχειν
oti umin echaristhe to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein  Philippians 1:29 (1904 Patriarchal Text)

oti umin echaristhe to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein  Philippians 1:29 (Textus Receptus - Scrivener)
For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;~  Philippians 1:29 (KJV)

τον αυτον αγωνα εχοντες οιον ειδετε εν εμοι και νυν ακουετε εν εμοι
ton auton agona echontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi  Philippians 1:30 (1904 Patriarchal Text)

ton auton agona echontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi  Philippians 1:30 (Textus Receptus - Scrivener)
Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.~  Philippians 1:30 (KJV)