THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO PHILEMON
Chapter 1

παυλος δεσμιος χριστου ιησου και τιμοθεος ο αδελφος φιλημονι τω αγαπητω και συνεργω ημων
paulos desmios christou iesou kai timotheos o adelphos philemoni to agapeto kai sunergo emon  Philemon 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos desmios christou iesou kai timotheos o adelphos philemoni to agapeto kai sunergo emon  Philemon 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,~  Philemon 1:1 (KJV)

και απφια τη αγαπητη και αρχιππω τω συστρατιωτη ημων και τη κατ οικον σου εκκλησια
kai apphia te agapete kai archippo to sustratiote emon kai te kat oikon sou ekklesia  Philemon 1:2 (1904 Patriarchal Text)

kai apphia te agapete kai archippo to sustratiote emon kai te kat oikon sou ekklesia  Philemon 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:~  Philemon 1:2 (KJV)

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Philemon 1:3 (1904 Patriarchal Text)

charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Philemon 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.~  Philemon 1:3 (KJV)

ευχαριστω τω θεω μου παντοτε μνειαν σου ποιουμενος επι των προσευχων μου
eucharisto to theo mou pantote mneian sou poioumenos epi ton proseuchon mou  Philemon 1:4 (1904 Patriarchal Text)

eucharisto to theo mou pantote mneian sou poioumenos epi ton proseuchon mou  Philemon 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,~  Philemon 1:4 (KJV)

ακουων σου την αγαπην και την πιστιν ην εχεις προς τον κυριον ιησουν και εις παντας τους αγιους
akouon sou ten agapen kai ten pistin en echeis pros ton kurion iesoun kai eis pantas tous agious  Philemon 1:5 (1904 Patriarchal Text)

akouon sou ten agapen kai ten pistin en echeis pros ton kurion iesoun kai eis pantas tous agious  Philemon 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;~  Philemon 1:5 (KJV)

οπως η κοινωνια της πιστεως σου ενεργης γενηται εν επιγνωσει παντος αγαθου του εν ημιν εις χριστον ιησουν
opos e koinonia tes pisteos sou energes genetai en epignosei pantos agathou tou en emin eis christon iesoun  Philemon 1:6 (1904 Patriarchal Text)

opos e koinonia tes pisteos sou energes genetai en epignosei pantos agathou tou en umin eis christon iesoun  Philemon 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.~  Philemon 1:6 (KJV)

χαριν γαρ εχομεν πολλην και παρακλησιν επι τη αγαπη σου οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται δια σου αδελφε
charin gar echomen pollen kai paraklesin epi te agape sou oti ta splagchna ton agion anapepautai dia sou adelphe  Philemon 1:7 (1904 Patriarchal Text)

charan gar echomen pollen kai paraklesin epi te agape sou oti ta splagchna ton agion anapepautai dia sou adelphe  Philemon 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.~  Philemon 1:7 (KJV)

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον
dio pollen en christo parresian echon epitassein soi to anekon  Philemon 1:8 (1904 Patriarchal Text)

dio pollen en christo parresian echon epitassein soi to anekon  Philemon 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,~  Philemon 1:8 (KJV)

δια την αγαπην μαλλον παρακαλω τοιουτος ων ως παυλος πρεσβυτης νυνι δε και δεσμιος ιησου χριστου
dia ten agapen mallon parakalo toioutos on os paulos presbutes nuni de kai desmios iesou christou  Philemon 1:9 (1904 Patriarchal Text)

dia ten agapen mallon parakalo toioutos on os paulos presbutes nuni de kai desmios iesou christou  Philemon 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.~  Philemon 1:9 (KJV)

παρακαλω σε περι του εμου τεκνου ον εγεννησα εν τοις δεσμοις μου ονησιμον
parakalo se peri tou emou teknou on egennesa en tois desmois mou onesimon  Philemon 1:10 (1904 Patriarchal Text)

parakalo se peri tou emou teknou on egennesa en tois desmois mou onesimon  Philemon 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:~  Philemon 1:10 (KJV)

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον ον ανεπεμψα
ton pote soi achreston nuni de soi kai emoi euchreston on anepempsa  Philemon 1:11 (1904 Patriarchal Text)

ton pote soi achreston nuni de soi kai emoi euchreston  Philemon 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:~  Philemon 1:11 (KJV)

συ δε αυτον τουτ εστι τα εμα σπλαγχνα προσλαβου
su de auton tout esti ta ema splagchna proslabou  Philemon 1:12 (1904 Patriarchal Text)

on anepempsa su de auton tout esti ta ema splagchna proslabou  Philemon 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:~  Philemon 1:12 (KJV)

ον εγω εβουλομην προς εμαυτον κατεχειν ινα υπερ σου διακονη μοι εν τοις δεσμοις του ευαγγελιου
on ego eboulomen pros emauton katechein ina uper sou diakone moi en tois desmois tou euaggeliou  Philemon 1:13 (1904 Patriarchal Text)

on ego eboulomen pros emauton katechein ina uper sou diakone moi en tois desmois tou euaggeliou  Philemon 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:~  Philemon 1:13 (KJV)

χωρις δε της σης γνωμης ουδεν ηθελησα ποιησαι ινα μη ως κατα αναγκην το αγαθον σου η αλλα κατα εκουσιον
choris de tes ses gnomes ouden ethelesa poiesai ina me os kata anagken to agathon sou e alla kata ekousion  Philemon 1:14 (1904 Patriarchal Text)

choris de tes ses gnomes ouden ethelesa poiesai ina me os kata anagken to agathon sou e alla kata ekousion  Philemon 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.~  Philemon 1:14 (KJV)

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης
tacha gar dia touto echoristhe pros oran ina aionion auton apeches  Philemon 1:15 (1904 Patriarchal Text)

tacha gar dia touto echoristhe pros oran ina aionion auton apeches  Philemon 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;~  Philemon 1:15 (KJV)

ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω
ouketi os doulon all uper doulon adelphon agapeton malista emoi poso de mallon soi kai en sarki kai en kurio  Philemon 1:16 (1904 Patriarchal Text)

ouketi os doulon all uper doulon adelphon agapeton malista emoi poso de mallon soi kai en sarki kai en kurio  Philemon 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?~  Philemon 1:16 (KJV)

ει ουν με εχεις κοινωνον προσλαβου αυτον ως εμε
ei oun me echeis koinonon proslabou auton os eme  Philemon 1:17 (1904 Patriarchal Text)

ei oun eme echeis koinonon proslabou auton os eme  Philemon 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.~  Philemon 1:17 (KJV)

ει δε τι ηδικησε σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογει
ei de ti edikese se e opheilei touto emoi ellogei  Philemon 1:18 (1904 Patriarchal Text)

ei de ti edikese se e opheilei touto emoi ellogei  Philemon 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;~  Philemon 1:18 (KJV)

εγω παυλος εγραψα τη εμη χειρι εγω αποτισω ινα μη λεγω σοι οτι και σεαυτον μοι προσοφειλεις
ego paulos egrapsa te eme cheiri ego apotiso ina me lego soi oti kai seauton moi prosopheileis  Philemon 1:19 (1904 Patriarchal Text)

ego paulos egrapsa te eme cheiri ego apotiso ina me lego soi oti kai seauton moi prosopheileis  Philemon 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.~  Philemon 1:19 (KJV)

ναι αδελφε εγω σου οναιμην εν κυριω αναπαυσον μου τα σπλαγχνα εν κυριω
nai adelphe ego sou onaimen en kurio anapauson mou ta splagchna en kurio  Philemon 1:20 (1904 Patriarchal Text)

nai adelphe ego sou onaimen en kurio anapauson mou ta splagchna en kurio  Philemon 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.~  Philemon 1:20 (KJV)

πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι ειδως οτι και υπερ ο λεγω ποιησεις
pepoithos te upakoe sou egrapsa soi eidos oti kai uper o lego poieseis  Philemon 1:21 (1904 Patriarchal Text)

pepoithos te upakoe sou egrapsa soi eidos oti kai uper o lego poieseis  Philemon 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.~  Philemon 1:21 (KJV)

αμα δε και ετοιμαζε μοι ξενιαν ελπιζω γαρ οτι δια των προσευχων υμων χαρισθησομαι υμιν
ama de kai etoimaze moi xenian elpizo gar oti dia ton proseuchon umon charisthesomai umin  Philemon 1:22 (1904 Patriarchal Text)

ama de kai etoimaze moi xenian elpizo gar oti dia ton proseuchon umon charisthesomai umin  Philemon 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.~  Philemon 1:22 (KJV)

ασπαζεται σε επαφρας ο συναιχμαλωτος μου εν χριστω ιησου
aspazetai se epaphras o sunaichmalotos mou en christo iesou  Philemon 1:23 (1904 Patriarchal Text)

aspazontai se epaphras o sunaichmalotos mou en christo iesou  Philemon 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;~  Philemon 1:23 (KJV)

μαρκος αρισταρχος δημας λουκας οι συνεργοι μου
markos aristarchos demas loukas oi sunergoi mou  Philemon 1:24 (1904 Patriarchal Text)

markos aristarchos demas loukas oi sunergoi mou  Philemon 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.~  Philemon 1:24 (KJV)

η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μετα του πνευματος υμων αμην
e charis tou kuriou emon iesou christou meta tou pneumatos umon amen  Philemon 1:25 (1904 Patriarchal Text)

e charis tou kuriou emon iesou christou meta tou pneumatos umon amen  Philemon 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.~  Philemon 1:25 (KJV)