THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE HEBREWS
Chapter 1

πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ εσχατου των ημερων τουτων ελαλησεν ημιν εν υιω
polumeros kai polutropos palai o theos lalesas tois patrasin en tois prophetais ep eschatou ton emeron touton elalesen emin en uio  Hebrews 1:1 (1904 Patriarchal Text)

polumeros kai polutropos palai o theos lalesas tois patrasin en tois prophetais  Hebrews 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,~  Hebrews 1:1 (KJV)

ον εθηκε κληρονομον παντων δι ου και τους αιωνας εποιησεν
on etheke kleronomon panton di ou kai tous aionas epoiesen  Hebrews 1:2 (1904 Patriarchal Text)

ep eschaton ton emeron touton elalesen emin en uio on etheke kleronomon panton di ou kai tous aionas epoiesen  Hebrews 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;~  Hebrews 1:2 (KJV)

ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις
os on apaugasma tes doxes kai charakter tes upostaseos autou pheron te ta panta to remati tes dunameos autou di eautou katharismon poiesamenos ton amartion emon ekathisen en dexia tes megalosunes en upselois  Hebrews 1:3 (1904 Patriarchal Text)

os on apaugasma tes doxes kai charakter tes upostaseos autou pheron te ta panta to remati tes dunameos autou di eautou katharismon poiesamenos ton amartion emon ekathisen en dexia tes megalosunes en upselois  Hebrews 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:~  Hebrews 1:3 (KJV)

τοσουτω κρειττων γενομενος των αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονομηκεν ονομα
tosouto kreitton genomenos ton aggelon oso diaphoroteron par autous kekleronomeken onoma  Hebrews 1:4 (1904 Patriarchal Text)

tosouto kreitton genomenos ton aggelon oso diaphoroteron par autous kekleronomeken onoma  Hebrews 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.~  Hebrews 1:4 (KJV)

τινι γαρ ειπε ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
tini gar eipe pote ton aggelon uios mou ei su ego semeron gegenneka se kai palin ego esomai auto eis patera kai autos estai moi eis uion  Hebrews 1:5 (1904 Patriarchal Text)

tini gar eipe pote ton aggelon uios mou ei su ego semeron gegenneka se kai palin ego esomai auto eis patera kai autos estai moi eis uion  Hebrews 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?~  Hebrews 1:5 (KJV)

οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει και προσκυνησατωσαν αυτω παντες αγγελοι θεου
otan de palin eisagage ton prototokon eis ten oikoumenen legei kai proskunesatosan auto pantes aggeloi theou  Hebrews 1:6 (1904 Patriarchal Text)

otan de palin eisagage ton prototokon eis ten oikoumenen legei kai proskunesatosan auto pantes aggeloi theou  Hebrews 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.~  Hebrews 1:6 (KJV)

και προς μεν τους αγγελους λεγει ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευματα και τους λειτουργους αυτου πυρος φλογα
kai pros men tous aggelous legei o poion tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga  Hebrews 1:7 (1904 Patriarchal Text)

kai pros men tous aggelous legei o poion tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga  Hebrews 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.~  Hebrews 1:7 (KJV)

προς δε τον υιον ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα του αιωνος ραβδος ευθυτητος η ραβδος της βασιλειας σου
pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiona tou aionos rabdos euthutetos e rabdos tes basileias sou  Hebrews 1:8 (1904 Patriarchal Text)

pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiona tou aionos rabdos euthutetos e rabdos tes basileias sou  Hebrews 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.~  Hebrews 1:8 (KJV)

ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας ανομιαν δια τουτο εχρισε σε ο θεος ο θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου
egapesas dikaiosunen kai emisesas anomian dia touto echrise se o theos o theos sou elaion agalliaseos para tous metochous sou  Hebrews 1:9 (1904 Patriarchal Text)

egapesas dikaiosunen kai emisesas anomian dia touto echrise se o theos o theos sou elaion agalliaseos para tous metochous sou  Hebrews 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.~  Hebrews 1:9 (KJV)

και συ κατ αρχας κυριε την γην εθεμελιωσας και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι
kai su kat archas kurie ten gen ethemeliosas kai erga ton cheiron sou eisin oi ouranoi  Hebrews 1:10 (1904 Patriarchal Text)

kai su kat archas kurie ten gen ethemeliosas kai erga ton cheiron sou eisin oi ouranoi  Hebrews 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:~  Hebrews 1:10 (KJV)

αυτοι απολουνται συ δε διαμενεις και παντες ως ιματιον παλαιωθησονται
autoi apolountai su de diameneis kai pantes os imation palaiothesontai  Hebrews 1:11 (1904 Patriarchal Text)

autoi apolountai su de diameneis kai pantes os imation palaiothesontai  Hebrews 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;~  Hebrews 1:11 (KJV)

και ωσει περιβολαιον ελιξεις αυτους και αλλαγησονται συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσι
kai osei peribolaion elixeis autous kai allagesontai su de o autos ei kai ta ete sou ouk ekleipsousi  Hebrews 1:12 (1904 Patriarchal Text)

kai osei peribolaion elixeis autous kai allagesontai su de o autos ei kai ta ete sou ouk ekleipsousi  Hebrews 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.~  Hebrews 1:12 (KJV)

προς τινα δε των αγγελων ειρηκε ποτε καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
pros tina de ton aggelon eireke pote kathou ek dexion mou eos an tho tous echthrous sou upopodion ton podon sou  Hebrews 1:13 (1904 Patriarchal Text)

pros tina de ton aggelon eireke pote kathou ek dexion mou eos an tho tous echthrous sou upopodion ton podon sou  Hebrews 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?~  Hebrews 1:13 (KJV)

ουχι παντες εισι λειτουργικα πνευματα εις διακονιαν αποστελλομενα δια τους μελλοντας κληρονομειν σωτηριαν
ouchi pantes eisi leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas kleronomein soterian  Hebrews 1:14 (1904 Patriarchal Text)

ouchi pantes eisi leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas kleronomein soterian  Hebrews 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?~  Hebrews 1:14 (KJV)