THE GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKE
Chapter 1

επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων
epeideper polloi epecheiresan anataxasthai diegesin peri ton peplerophoremenon en emin pragmaton  Luke 1:1 (1904 Patriarchal Text)

epeideper polloi epecheiresan anataxasthai diegesin peri ton peplerophoremenon en emin pragmaton  Luke 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,~  Luke 1:1 (KJV)

καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
kathos paredosan emin oi ap arches autoptai kai uperetai genomenoi tou logou  Luke 1:2 (1904 Patriarchal Text)

kathos paredosan emin oi ap arches autoptai kai uperetai genomenoi tou logou  Luke 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;~  Luke 1:2 (KJV)

εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι κρατιστε θεοφιλε
edoxe kamoi parekolouthekoti anothen pasin akribos kathexes soi grapsai kratiste theophile  Luke 1:3 (1904 Patriarchal Text)

edoxe kamoi parekolouthekoti anothen pasin akribos kathexes soi grapsai kratiste theophile  Luke 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,~  Luke 1:3 (KJV)

ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ina epignos peri on katechethes logon ten asphaleian  Luke 1:4 (1904 Patriarchal Text)

ina epignos peri on katechethes logon ten asphaleian  Luke 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.~  Luke 1:4 (KJV)

εγενετο εν ταις ημεραις ηρωδου του βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας αβια και η γυνη αυτου εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτης ελισαβετ
egeneto en tais emerais erodou tou basileos tes ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephemerias abia kai e gune autou ek ton thugateron aaron kai to onoma autes elisabet  Luke 1:5 (1904 Patriarchal Text)

egeneto en tais emerais erodou tou basileos tes ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephemerias abia kai e gune autou ek ton thugateron aaron kai to onoma autes elisabet  Luke 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
THERE was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.~  Luke 1:5 (KJV)

ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον του θεου πορευομενοι εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωμασι του κυριου αμεμπτοι
esan de dikaioi amphoteroi enopion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiomasi tou kuriou amemptoi  Luke 1:6 (1904 Patriarchal Text)

esan de dikaioi amphoteroi enopion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiomasi tou kuriou amemptoi  Luke 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.~  Luke 1:6 (KJV)

και ουκ ην αυτοις τεκνον καθοτι η ελισαβετ ην στειρα και αμφοτεροι προβεβηκοτες εν ταις ημεραις αυτων ησαν
kai ouk en autois teknon kathoti e elisabet en steira kai amphoteroi probebekotes en tais emerais auton esan  Luke 1:7 (1904 Patriarchal Text)

kai ouk en autois teknon kathoti e elisabet en steira kai amphoteroi probebekotes en tais emerais auton esan  Luke 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.~  Luke 1:7 (KJV)

εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει της εφημεριας αυτου εναντι του θεου
egeneto de en to ierateuein auton en te taxei tes ephemerias autou enanti tou theou  Luke 1:8 (1904 Patriarchal Text)

egeneto de en to ierateuein auton en te taxei tes ephemerias autou enanti tou theou  Luke 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
And it came to pass, that while he executed the priest's office before God in the order of his course,~  Luke 1:8 (KJV)

κατα το εθος της ιερατειας ελαχε του θυμιασαι εισελθων εις τον ναον του κυριου
kata to ethos tes ierateias elache tou thumiasai eiselthon eis ton naon tou kuriou  Luke 1:9 (1904 Patriarchal Text)

kata to ethos tes ierateias elache tou thumiasai eiselthon eis ton naon tou kuriou  Luke 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.~  Luke 1:9 (KJV)

και παν το πληθος ην του λαου προσευχομενον εξω τη ωρα του θυμιαματος
kai pan to plethos en tou laou proseuchomenon exo te ora tou thumiamatos  Luke 1:10 (1904 Patriarchal Text)

kai pan to plethos tou laou en proseuchomenon exo te ora tou thumiamatos  Luke 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.~  Luke 1:10 (KJV)

ωφθη δε αυτω αγγελος κυριου εστως εκ δεξιων του θυσιαστηριου του θυμιαματος
ophthe de auto aggelos kuriou estos ek dexion tou thusiasteriou tou thumiamatos  Luke 1:11 (1904 Patriarchal Text)

ophthe de auto aggelos kuriou estos ek dexion tou thusiasteriou tou thumiamatos  Luke 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.~  Luke 1:11 (KJV)

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον
kai etarachthe zacharias idon kai phobos epepesen ep auton  Luke 1:12 (1904 Patriarchal Text)

kai etarachthe zacharias idon kai phobos epepesen ep auton  Luke 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.~  Luke 1:12 (KJV)

ειπε δε προς αυτον ο αγγελος μη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεις το ονομα αυτου ιωαννην
eipe de pros auton o aggelos me phobou zacharia dioti eisekousthe e deesis sou kai e gune sou elisabet gennesei uion soi kai kaleseis to onoma autou ioannen  Luke 1:13 (1904 Patriarchal Text)

eipe de pros auton o aggelos me phobou zacharia dioti eisekousthe e deesis sou kai e gune sou elisabet gennesei uion soi kai kaleseis to onoma autou ioannen  Luke 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.~  Luke 1:13 (KJV)

και εσται χαρα σοι και αγαλλιασις και πολλοι επι τη γεννησει αυτου χαρησονται
kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi te gennesei autou charesontai  Luke 1:14 (1904 Patriarchal Text)

kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi te gennesei autou charesontai  Luke 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.~  Luke 1:14 (KJV)

εσται γαρ μεγας ενωπιον του κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας μητρος αυτου
estai gar megas enopion tou kuriou kai oinon kai sikera ou me pie kai pneumatos agiou plesthesetai eti ek koilias metros autou  Luke 1:15 (1904 Patriarchal Text)

estai gar megas enopion tou kuriou kai oinon kai sikera ou me pie kai pneumatos agiou plesthesetai eti ek koilias metros autou  Luke 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.~  Luke 1:15 (KJV)

και πολλους των υιων ισραηλ επιστρεψει επι κυριον τον θεον αυτων
kai pollous ton uion israel epistrepsei epi kurion ton theon auton  Luke 1:16 (1904 Patriarchal Text)

kai pollous ton uion israel epistrepsei epi kurion ton theon auton  Luke 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.~  Luke 1:16 (KJV)

και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευματι και δυναμει ηλιου επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα και απειθεις εν φρονησει δικαιων ετοιμασαι κυριω λαον κατεσκευασμενον
kai autos proeleusetai enopion autou en pneumati kai dunamei eliou epistrepsai kardias pateron epi tekna kai apeitheis en phronesei dikaion etoimasai kurio laon kateskeuasmenon  Luke 1:17 (1904 Patriarchal Text)

kai autos proeleusetai enopion autou en pneumati kai dunamei eliou epistrepsai kardias pateron epi tekna kai apeitheis en phronesei dikaion etoimasai kurio laon kateskeuasmenon  Luke 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.~  Luke 1:17 (KJV)

και ειπε ζαχαριας προς τον αγγελον κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γαρ ειμι πρεσβυτης και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταις ημεραις αυτης
kai eipe zacharias pros ton aggelon kata ti gnosomai touto ego gar eimi presbutes kai e gune mou probebekuia en tais emerais autes  Luke 1:18 (1904 Patriarchal Text)

kai eipe zacharias pros ton aggelon kata ti gnosomai touto ego gar eimi presbutes kai e gune mou probebekuia en tais emerais autes  Luke 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.~  Luke 1:18 (KJV)

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεστηκως ενωπιον του θεου και απεσταλην λαλησαι προς σε και ευαγγελισασθαι σοι ταυτα
kai apokritheis o aggelos eipen auto ego eimi gabriel o parestekos enopion tou theou kai apestalen lalesai pros se kai euaggelisasthai soi tauta  Luke 1:19 (1904 Patriarchal Text)

kai apokritheis o aggelos eipen auto ego eimi gabriel o parestekos enopion tou theou kai apestalen lalesai pros se kai euaggelisasthai soi tauta  Luke 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.~  Luke 1:19 (KJV)

και ιδου εση σιωπων και μη δυναμενος λαλησαι αχρι ης ημερας γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας τοις λογοις μου οιτινες πληρωθησονται εις τον καιρον αυτων
kai idou ese siopon kai me dunamenos lalesai achri es emeras genetai tauta anth on ouk episteusas tois logois mou oitines plerothesontai eis ton kairon auton  Luke 1:20 (1904 Patriarchal Text)

kai idou ese siopon kai me dunamenos lalesai achri es emeras genetai tauta anth on ouk episteusas tois logois mou oitines plerothesontai eis ton kairon auton  Luke 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.~  Luke 1:20 (KJV)

και ην ο λαος προσδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζειν αυτον εν τω ναω
kai en o laos prosdokon ton zacharian kai ethaumazon en to chronizein auton en to nao  Luke 1:21 (1904 Patriarchal Text)

kai en o laos prosdokon ton zacharian kai ethaumazon en to chronizein auton en to nao  Luke 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.~  Luke 1:21 (KJV)

εξελθων δε ουκ ηδυνατο λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν οτι οπτασιαν εωρακεν εν τω ναω και αυτος ην διανευων αυτοις και διεμενε κωφος
exelthon de ouk edunato lalesai autois kai epegnosan oti optasian eoraken en to nao kai autos en dianeuon autois kai diemene kophos  Luke 1:22 (1904 Patriarchal Text)

exelthon de ouk edunato lalesai autois kai epegnosan oti optasian eoraken en to nao kai autos en dianeuon autois kai diemene kophos  Luke 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.~  Luke 1:22 (KJV)

και εγενετο ως επλησθησαν αι ημεραι της λειτουργιας αυτου απηλθεν εις τον οικον αυτου
kai egeneto os eplesthesan ai emerai tes leitourgias autou apelthen eis ton oikon autou  Luke 1:23 (1904 Patriarchal Text)

kai egeneto os eplesthesan ai emerai tes leitourgias autou apelthen eis ton oikon autou  Luke 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
And it came to pass, that, as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house.~  Luke 1:23 (KJV)

μετα δε ταυτας τας ημερας συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην μηνας πεντε
meta de tautas tas emeras sunelaben elisabet e gune autou kai periekruben eauten menas pente  Luke 1:24 (1904 Patriarchal Text)

meta de tautas tas emeras sunelaben elisabet e gune autou kai periekruben eauten menas pente legousa  Luke 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,~  Luke 1:24 (KJV)

λεγουσα οτι ουτω μοι πεποιηκεν ο κυριος εν ημεραις αις επειδεν αφελειν το ονειδος μου εν ανθρωποις
legousa oti outo moi pepoieken o kurios en emerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthropois  Luke 1:25 (1904 Patriarchal Text)

oti outo moi pepoieken o kurios en emerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthropois  Luke 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.~  Luke 1:25 (KJV)

εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολιν της γαλιλαιας η ονομα ναζαρετ
en de to meni to ekto apestale o aggelos gabriel upo tou theou eis polin tes galilaias e onoma nazaret  Luke 1:26 (1904 Patriarchal Text)

en de to meni to ekto apestale o aggelos gabriel upo tou theou eis polin tes galilaias e onoma nazareth  Luke 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,~  Luke 1:26 (KJV)

προς παρθενον μεμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ
pros parthenon memnesteumenen andri o onoma ioseph ex oikou dauid kai to onoma tes parthenou mariam  Luke 1:27 (1904 Patriarchal Text)

pros parthenon memnesteumenen andri o onoma ioseph ex oikou dabid kai to onoma tes parthenou mariam  Luke 1:27 (Textus Receptus - Scrivener)
To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.~  Luke 1:27 (KJV)

και εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπε χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα σου ευλογημενη συ εν γυναιξιν
kai eiselthon o aggelos pros auten eipe chaire kecharitomene o kurios meta sou eulogemene su en gunaixin  Luke 1:28 (1904 Patriarchal Text)

kai eiselthon o aggelos pros auten eipe chaire kecharitomene o kurios meta sou eulogemene su en gunaixin  Luke 1:28 (Textus Receptus - Scrivener)
And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.~  Luke 1:28 (KJV)

η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος
e de idousa dietarachthe epi to logo autou kai dielogizeto potapos eie o aspasmos outos  Luke 1:29 (1904 Patriarchal Text)

e de idousa dietarachthe epi to logo autou kai dielogizeto potapos eie o aspasmos outos  Luke 1:29 (Textus Receptus - Scrivener)
And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.~  Luke 1:29 (KJV)

και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω
kai eipen o aggelos aute me phobou mariam eures gar charin para to theo  Luke 1:30 (1904 Patriarchal Text)

kai eipen o aggelos aute me phobou mariam eures gar charin para to theo  Luke 1:30 (Textus Receptus - Scrivener)
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.~  Luke 1:30 (KJV)

και ιδου συλληψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν
kai idou sullepse en gastri kai texe uion kai kaleseis to onoma autou iesoun  Luke 1:31 (1904 Patriarchal Text)

kai idou sullepse en gastri kai texe uion kai kaleseis to onoma autou iesoun  Luke 1:31 (Textus Receptus - Scrivener)
And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.~  Luke 1:31 (KJV)

ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαυιδ του πατρος αυτου
outos estai megas kai uios upsistou klethesetai kai dosei auto kurios o theos ton thronon dauid tou patros autou  Luke 1:32 (1904 Patriarchal Text)

outos estai megas kai uios upsistou klethesetai kai dosei auto kurios o theos ton thronon dabid tou patros autou  Luke 1:32 (Textus Receptus - Scrivener)
He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:~  Luke 1:32 (KJV)

και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος
kai basileusei epi ton oikon iakob eis tous aionas kai tes basileias autou ouk estai telos  Luke 1:33 (1904 Patriarchal Text)

kai basileusei epi ton oikon iakob eis tous aionas kai tes basileias autou ouk estai telos  Luke 1:33 (Textus Receptus - Scrivener)
And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.~  Luke 1:33 (KJV)

ειπε δε μαριαμ προς τον αγγελον πως εσται μοι τουτο επει ανδρα ου γινωσκω
eipe de mariam pros ton aggelon pos estai moi touto epei andra ou ginosko  Luke 1:34 (1904 Patriarchal Text)

eipe de mariam pros ton aggelon pos estai touto epei andra ou ginosko  Luke 1:34 (Textus Receptus - Scrivener)
Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?~  Luke 1:34 (KJV)

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτη πνευμα αγιον επελευσεται επι σε και δυναμις υψιστου επισκιασει σοι διο και το γεννωμενον αγιον κληθησεται υιος θεου
kai apokritheis o aggelos eipen aute pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennomenon agion klethesetai uios theou  Luke 1:35 (1904 Patriarchal Text)

kai apokritheis o aggelos eipen aute pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennomenon ek sou agion klethesetai uios theou  Luke 1:35 (Textus Receptus - Scrivener)
And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.~  Luke 1:35 (KJV)

και ιδου ελισαβετ η συγγενης σου και αυτη συνειληφυια υιον εν γηρει αυτης και ουτος μην εκτος εστιν αυτη τη καλουμενη στειρα
kai idou elisabet e suggenes sou kai aute suneilephuia uion en gerei autes kai outos men ektos estin aute te kaloumene steira  Luke 1:36 (1904 Patriarchal Text)

kai idou elisabet e suggenes sou kai aute suneilephuia uion en gera autes kai outos men ektos estin aute te kaloumene steira  Luke 1:36 (Textus Receptus - Scrivener)
And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.~  Luke 1:36 (KJV)

οτι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρημα
oti ouk adunatesei para to theo pan rema  Luke 1:37 (1904 Patriarchal Text)

oti ouk adunatesei para to theo pan rema  Luke 1:37 (Textus Receptus - Scrivener)
For with God nothing shall be impossible.~  Luke 1:37 (KJV)

ειπε δε μαριαμ ιδου η δουλη κυριου γενοιτο μοι κατα το ρημα σου και απηλθεν απ αυτης ο αγγελος
eipe de mariam idou e doule kuriou genoito moi kata to rema sou kai apelthen ap autes o aggelos  Luke 1:38 (1904 Patriarchal Text)

eipe de mariam idou e doule kuriou genoito moi kata to rema sou kai apelthen ap autes o aggelos  Luke 1:38 (Textus Receptus - Scrivener)
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.~  Luke 1:38 (KJV)

αναστασα δε μαριαμ εν ταις ημεραις ταυταις επορευθη εις την ορεινην μετα σπουδης εις πολιν ιουδα
anastasa de mariam en tais emerais tautais eporeuthe eis ten oreinen meta spoudes eis polin iouda  Luke 1:39 (1904 Patriarchal Text)

anastasa de mariam en tais emerais tautais eporeuthe eis ten oreinen meta spoudes eis polin iouda  Luke 1:39 (Textus Receptus - Scrivener)
And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;~  Luke 1:39 (KJV)

και εισηλθεν εις τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την ελισαβετ
kai eiselthen eis ton oikon zachariou kai espasato ten elisabet  Luke 1:40 (1904 Patriarchal Text)

kai eiselthen eis ton oikon zachariou kai espasato ten elisabet  Luke 1:40 (Textus Receptus - Scrivener)
And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.~  Luke 1:40 (KJV)

και εγενετο ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας εσκιρτησε το βρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη πνευματος αγιου η ελισαβετ
kai egeneto os ekousen e elisabet ton aspasmon tes marias eskirtese to brephos en te koilia autes kai eplesthe pneumatos agiou e elisabet  Luke 1:41 (1904 Patriarchal Text)

kai egeneto os ekousen e elisabet ton aspasmon tes marias eskirtese to brephos en te koilia autes kai eplesthe pneumatos agiou e elisabet  Luke 1:41 (Textus Receptus - Scrivener)
And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost:~  Luke 1:41 (KJV)

και ανεφωνησε φωνη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξι και ευλογημενος ο καρπος της κοιλιας σου
kai anephonese phone megale kai eipen eulogemene su en gunaixi kai eulogemenos o karpos tes koilias sou  Luke 1:42 (1904 Patriarchal Text)

kai anephonese phone megale kai eipen eulogemene su en gunaixi kai eulogemenos o karpos tes koilias sou  Luke 1:42 (Textus Receptus - Scrivener)
And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.~  Luke 1:42 (KJV)

και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κυριου μου προς με
kai pothen moi touto ina elthe e meter tou kuriou mou pros me  Luke 1:43 (1904 Patriarchal Text)

kai pothen moi touto ina elthe e meter tou kuriou mou pros me  Luke 1:43 (Textus Receptus - Scrivener)
And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?~  Luke 1:43 (KJV)

ιδου γαρ ως εγενετο η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησε το βρεφος εν αγαλλιασει εν τη κοιλια μου
idou gar os egeneto e phone tou aspasmou sou eis ta ota mou eskirtese to brephos en agalliasei en te koilia mou  Luke 1:44 (1904 Patriarchal Text)

idou gar os egeneto e phone tou aspasmou sou eis ta ota mou eskirtesen en agalliasei to brephos en te koilia mou  Luke 1:44 (Textus Receptus - Scrivener)
For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.~  Luke 1:44 (KJV)

και μακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελειωσις τοις λελαλημενοις αυτη παρα κυριου
kai makaria e pisteusasa oti estai teleiosis tois lelalemenois aute para kuriou  Luke 1:45 (1904 Patriarchal Text)

kai makaria e pisteusasa oti estai teleiosis tois lelalemenois aute para kuriou  Luke 1:45 (Textus Receptus - Scrivener)
And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.~  Luke 1:45 (KJV)

και ειπε μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον
kai eipe mariam megalunei e psuche mou ton kurion  Luke 1:46 (1904 Patriarchal Text)

kai eipe mariam megalunei e psuche mou ton kurion  Luke 1:46 (Textus Receptus - Scrivener)
And Mary said, My soul doth magnify the Lord,~  Luke 1:46 (KJV)

και ηγαλλιασε το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου
kai egalliase to pneuma mou epi to theo to soteri mou  Luke 1:47 (1904 Patriarchal Text)

kai egalliase to pneuma mou epi to theo to soteri mou  Luke 1:47 (Textus Receptus - Scrivener)
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.~  Luke 1:47 (KJV)

οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσι με πασαι αι γενεαι
oti epeblepsen epi ten tapeinosin tes doules autou idou gar apo tou nun makariousi me pasai ai geneai  Luke 1:48 (1904 Patriarchal Text)

oti epeblepsen epi ten tapeinosin tes doules autou idou gar apo tou nun makariousi me pasai ai geneai  Luke 1:48 (Textus Receptus - Scrivener)
For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.~  Luke 1:48 (KJV)

οτι εποιησε μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
oti epoiese moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou  Luke 1:49 (1904 Patriarchal Text)

oti epoiese moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou  Luke 1:49 (Textus Receptus - Scrivener)
For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.~  Luke 1:49 (KJV)

και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων τοις φοβουμενοις αυτον
kai to eleos autou eis geneas geneon tois phoboumenois auton  Luke 1:50 (1904 Patriarchal Text)

kai to eleos autou eis geneas geneon tois phoboumenois auton  Luke 1:50 (Textus Receptus - Scrivener)
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.~  Luke 1:50 (KJV)

εποιησε κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων
epoiese kratos en brachioni autou dieskorpisen uperephanous dianoia kardias auton  Luke 1:51 (1904 Patriarchal Text)

epoiese kratos en brachioni autou dieskorpisen uperephanous dianoia kardias auton  Luke 1:51 (Textus Receptus - Scrivener)
He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.~  Luke 1:51 (KJV)

καθειλε δυναστας απο θρονων και υψωσε ταπεινους
katheile dunastas apo thronon kai upsose tapeinous  Luke 1:52 (1904 Patriarchal Text)

katheile dunastas apo thronon kai upsose tapeinous  Luke 1:52 (Textus Receptus - Scrivener)
He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.~  Luke 1:52 (KJV)

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλε κενους
peinontas eneplesen agathon kai ploutountas exapesteile kenous  Luke 1:53 (1904 Patriarchal Text)

peinontas eneplesen agathon kai ploutountas exapesteile kenous  Luke 1:53 (Textus Receptus - Scrivener)
He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.~  Luke 1:53 (KJV)

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους
antelabeto israel paidos autou mnesthenai eleous  Luke 1:54 (1904 Patriarchal Text)

antelabeto israel paidos autou mnesthenai eleous  Luke 1:54 (Textus Receptus - Scrivener)
He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;~  Luke 1:54 (KJV)

καθως ελαλησε προς τους πατερας ημων τω αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα
kathos elalese pros tous pateras emon to abraam kai to spermati autou eis ton aiona  Luke 1:55 (1904 Patriarchal Text)

kathos elalese pros tous pateras emon to abraam kai to spermati autou eis ton aiona  Luke 1:55 (Textus Receptus - Scrivener)
As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.~  Luke 1:55 (KJV)

εμεινε δε μαριαμ συν αυτη ωσει μηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης
emeine de mariam sun aute osei menas treis kai upestrepsen eis ton oikon autes  Luke 1:56 (1904 Patriarchal Text)

emeine de mariam sun aute osei menas treis kai upestrepsen eis ton oikon autes  Luke 1:56 (Textus Receptus - Scrivener)
And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.~  Luke 1:56 (KJV)

τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος του τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον
te de elisabet eplesthe o chronos tou tekein auten kai egennesen uion  Luke 1:57 (1904 Patriarchal Text)

te de elisabet eplesthe o chronos tou tekein auten kai egennesen uion  Luke 1:57 (Textus Receptus - Scrivener)
Now Elisabeth's full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.~  Luke 1:57 (KJV)

και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενεις αυτης οτι εμεγαλυνε κυριος το ελεος αυτου μετ αυτης και συνεχαιρον αυτη
kai ekousan oi perioikoi kai oi suggeneis autes oti emegalune kurios to eleos autou met autes kai sunechairon aute  Luke 1:58 (1904 Patriarchal Text)

kai ekousan oi perioikoi kai oi suggeneis autes oti emegalune kurios to eleos autou met autes kai sunechairon aute  Luke 1:58 (Textus Receptus - Scrivener)
And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her.~  Luke 1:58 (KJV)

και εγενετο εν τη ογδοη ημερα ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν
kai egeneto en te ogdoe emera elthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi to onomati tou patros autou zacharian  Luke 1:59 (1904 Patriarchal Text)

kai egeneto en te ogdoe emera elthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi to onomati tou patros autou zacharian  Luke 1:59 (Textus Receptus - Scrivener)
And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father.~  Luke 1:59 (KJV)

και αποκριθεισα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται ιωαννης
kai apokritheisa e meter autou eipen ouchi alla klethesetai ioannes  Luke 1:60 (1904 Patriarchal Text)

kai apokritheisa e meter autou eipen ouchi alla klethesetai ioannes  Luke 1:60 (Textus Receptus - Scrivener)
And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John.~  Luke 1:60 (KJV)

και ειπον προς αυτην οτι ουδεις εστιν εν τη συγγενεια σου ος καλειται τω ονοματι τουτω
kai eipon pros auten oti oudeis estin en te suggeneia sou os kaleitai to onomati touto  Luke 1:61 (1904 Patriarchal Text)

kai eipon pros auten oti oudeis estin en te suggeneia sou os kaleitai to onomati touto  Luke 1:61 (Textus Receptus - Scrivener)
And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.~  Luke 1:61 (KJV)

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον
eneneuon de to patri autou to ti an theloi kaleisthai auton  Luke 1:62 (1904 Patriarchal Text)

eneneuon de to patri autou to ti an theloi kaleisthai auton  Luke 1:62 (Textus Receptus - Scrivener)
And they made signs to his father, how he would have him called.~  Luke 1:62 (KJV)

και αιτησας πινακιδιον εγραψε λεγων ιωαννης εστι το ονομα αυτου και εθαυμασαν παντες
kai aitesas pinakidion egrapse legon ioannes esti to onoma autou kai ethaumasan pantes  Luke 1:63 (1904 Patriarchal Text)

kai aitesas pinakidion egrapse legon ioannes esti to onoma autou kai ethaumasan pantes  Luke 1:63 (Textus Receptus - Scrivener)
And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.~  Luke 1:63 (KJV)

ανεωχθη δε το στομα αυτου παραχρημα και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον θεον
aneochthe de to stoma autou parachrema kai e glossa autou kai elalei eulogon ton theon  Luke 1:64 (1904 Patriarchal Text)

aneochthe de to stoma autou parachrema kai e glossa autou kai elalei eulogon ton theon  Luke 1:64 (Textus Receptus - Scrivener)
And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.~  Luke 1:64 (KJV)

και εγενετο επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en ole te oreine tes ioudaias dielaleito panta ta remata tauta  Luke 1:65 (1904 Patriarchal Text)

kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en ole te oreine tes ioudaias dielaleito panta ta remata tauta  Luke 1:65 (Textus Receptus - Scrivener)
And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.~  Luke 1:65 (KJV)

και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου
kai ethento pantes oi akousantes en te kardia auton legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou en met autou  Luke 1:66 (1904 Patriarchal Text)

kai ethento pantes oi akousantes en te kardia auton legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou en met autou  Luke 1:66 (Textus Receptus - Scrivener)
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.~  Luke 1:66 (KJV)

και ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευματος αγιου και προεφητευσε λεγων
kai zacharias o pater autou eplesthe pneumatos agiou kai proepheteuse legon  Luke 1:67 (1904 Patriarchal Text)

kai zacharias o pater autou eplesthe pneumatos agiou kai proepheteuse legon  Luke 1:67 (Textus Receptus - Scrivener)
And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,~  Luke 1:67 (KJV)

ευλογητος κυριος ο θεος του ισραηλ οτι επεσκεψατο και εποιησε λυτρωσιν τω λαω αυτου
eulogetos kurios o theos tou israel oti epeskepsato kai epoiese lutrosin to lao autou  Luke 1:68 (1904 Patriarchal Text)

eulogetos kurios o theos tou israel oti epeskepsato kai epoiese lutrosin to lao autou  Luke 1:68 (Textus Receptus - Scrivener)
Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people,~  Luke 1:68 (KJV)

και ηγειρε κερας σωτηριας ημιν εν τω οικω δαυιδ του παιδος αυτου
kai egeire keras soterias emin en to oiko dauid tou paidos autou  Luke 1:69 (1904 Patriarchal Text)

kai egeire keras soterias emin en to oiko dabid tou paidos autou  Luke 1:69 (Textus Receptus - Scrivener)
And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;~  Luke 1:69 (KJV)

καθως ελαλησε δια στοματος των αγιων των απ αιωνος προφητων αυτου
kathos elalese dia stomatos ton agion ton ap aionos propheton autou  Luke 1:70 (1904 Patriarchal Text)

kathos elalese dia stomatos ton agion ton ap aionos propheton autou  Luke 1:70 (Textus Receptus - Scrivener)
As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:~  Luke 1:70 (KJV)

σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειρος παντων των μισουντων ημας
soterian ex echthron emon kai ek cheiros panton ton misounton emas  Luke 1:71 (1904 Patriarchal Text)

soterian ex echthron emon kai ek cheiros panton ton misounton emas  Luke 1:71 (Textus Receptus - Scrivener)
That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;~  Luke 1:71 (KJV)

ποιησαι ελεος μετα των πατερων ημων και μνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου
poiesai eleos meta ton pateron emon kai mnesthenai diathekes agias autou  Luke 1:72 (1904 Patriarchal Text)

poiesai eleos meta ton pateron emon kai mnesthenai diathekes agias autou  Luke 1:72 (Textus Receptus - Scrivener)
To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;~  Luke 1:72 (KJV)

ορκον ον ωμοσε προς αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν
orkon on omose pros abraam ton patera emon tou dounai emin  Luke 1:73 (1904 Patriarchal Text)

orkon on omose pros abraam ton patera emon  Luke 1:73 (Textus Receptus - Scrivener)
The oath which he sware to our father Abraham,~  Luke 1:73 (KJV)

αφοβως εκ χειρος των εχθρων ημων ρυσθεντας λατρευειν αυτω
aphobos ek cheiros ton echthron emon rusthentas latreuein auto  Luke 1:74 (1904 Patriarchal Text)

tou dounai emin aphobos ek cheiros ton echthron emon rusthentas latreuein auto  Luke 1:74 (Textus Receptus - Scrivener)
That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,~  Luke 1:74 (KJV)

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ημερας της ζωης ημων
en osioteti kai dikaiosune enopion autou pasas tas emeras tes zoes emon  Luke 1:75 (1904 Patriarchal Text)

en osioteti kai dikaiosune enopion autou pasas tas emeras tes zoes emon  Luke 1:75 (Textus Receptus - Scrivener)
In holiness and righteousness before him, all the days of our life.~  Luke 1:75 (KJV)

και συ παιδιον προφητης υψιστου κληθηση προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιμασαι οδους αυτου
kai su paidion prophetes upsistou klethese proporeuse gar pro prosopou kuriou etoimasai odous autou  Luke 1:76 (1904 Patriarchal Text)

kai su paidion prophetes upsistou klethese proporeuse gar pro prosopou kuriou etoimasai odous autou  Luke 1:76 (Textus Receptus - Scrivener)
And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;~  Luke 1:76 (KJV)

του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου εν αφεσει αμαρτιων αυτων
tou dounai gnosin soterias to lao autou en aphesei amartion auton  Luke 1:77 (1904 Patriarchal Text)

tou dounai gnosin soterias to lao autou en aphesei amartion auton  Luke 1:77 (Textus Receptus - Scrivener)
To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,~  Luke 1:77 (KJV)

δια σπλαγχνα ελεους θεου ημων εν οις επεσκεψατο ημας ανατολη εξ υψους
dia splagchna eleous theou emon en ois epeskepsato emas anatole ex upsous  Luke 1:78 (1904 Patriarchal Text)

dia splagchna eleous theou emon en ois epeskepsato emas anatole ex upsous  Luke 1:78 (Textus Receptus - Scrivener)
Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,~  Luke 1:78 (KJV)

επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathemenois tou kateuthunai tous podas emon eis odon eirenes  Luke 1:79 (1904 Patriarchal Text)

epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathemenois tou kateuthunai tous podas emon eis odon eirenes  Luke 1:79 (Textus Receptus - Scrivener)
To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.~  Luke 1:79 (KJV)

το δε παιδιον ηυξανε και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως αυτου προς τον ισραηλ
to de paidion euxane kai ekrataiouto pneumati kai en en tais eremois eos emeras anadeixeos autou pros ton israel  Luke 1:80 (1904 Patriarchal Text)

to de paidion euxane kai ekrataiouto pneumati kai en en tais eremois eos emeras anadeixeos autou pros ton israel  Luke 1:80 (Textus Receptus - Scrivener)
And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.~  Luke 1:80 (KJV)