THE EPISTLE OF SAINT JUDE
Chapter 1

ιουδας ιησου χριστου δουλος αδελφος δε ιακωβου τοις εν θεω πατρι ηγιασμενοις και ιησου χριστω τετηρημενοις κλητοις
ioudas iesou christou doulos adelphos de iakobou tois en theo patri egiasmenois kai iesou christo teteremenois kletois  Jude 1:1 (1904 Patriarchal Text)

ioudas iesou christou doulos adelphos de iakobou tois en theo patri egiasmenois kai iesou christo teteremenois kletois  Jude 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:~  Jude 1:1 (KJV)

ελεος υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη
eleos umin kai eirene kai agape plethuntheie  Jude 1:2 (1904 Patriarchal Text)

eleos umin kai eirene kai agape plethuntheie  Jude 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.~  Jude 1:2 (KJV)

αγαπητοι πασαν σπουδην ποιουμενος γραφειν υμιν περι της κοινης σωτηριας αναγκην εσχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι τη απαξ παραδοθειση τοις αγιοις πιστει
agapetoi pasan spouden poioumenos graphein umin peri tes koines soterias anagken eschon grapsai umin parakalon epagonizesthai te apax paradotheise tois agiois pistei  Jude 1:3 (1904 Patriarchal Text)

agapetoi pasan spouden poioumenos graphein umin peri tes koines soterias anagken eschon grapsai umin parakalon epagonizesthai te apax paradotheise tois agiois pistei  Jude 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.~  Jude 1:3 (KJV)

παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριν μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι
pareisedusan gar tines anthropoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis ten tou theou emon charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despoten kai kurion emon iesoun christon arnoumenoi  Jude 1:4 (1904 Patriarchal Text)

pareisedusan gar tines anthropoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis ten tou theou emon charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despoten theon kai kurion emon iesoun christon arnoumenoi  Jude 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.~  Jude 1:4 (KJV)

υπομνησαι δε υμας βουλομαι ειδοτας υμας απαξ τουτο οτι ο κυριος λαον εκ της αιγυπτου σωσας το δευτερον τους μη πιστευσαντας απωλεσεν
upomnesai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek tes aiguptou sosas to deuteron tous me pisteusantas apolesen  Jude 1:5 (1904 Patriarchal Text)

upomnesai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek ges aiguptou sosas to deuteron tous me pisteusantas apolesen  Jude 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.~  Jude 1:5 (KJV)

αγγελους τε τους μη τηρησαντας την εαυτων αρχην αλλα απολιποντας το ιδιον οικητηριον εις κρισιν μεγαλης ημερας δεσμοις αιδιοις υπο ζοφον τετηρηκεν
aggelous te tous me teresantas ten eauton archen alla apolipontas to idion oiketerion eis krisin megales emeras desmois aidiois upo zophon tetereken  Jude 1:6 (1904 Patriarchal Text)

aggelous te tous me teresantas ten eauton archen alla apolipontas to idion oiketerion eis krisin megales emeras desmois aidiois upo zophon tetereken  Jude 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.~  Jude 1:6 (KJV)

ως σοδομα και γομορρα και αι περι αυτας πολεις τον ομοιον τουτοις τροπον εκπορνευσασαι και απελθουσαι οπισω σαρκος ετερας προκεινται δειγμα πυρος αιωνιου δικην υπεχουσαι
os sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opiso sarkos eteras prokeintai deigma puros aioniou diken upechousai  Jude 1:7 (1904 Patriarchal Text)

os sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opiso sarkos eteras prokeintai deigma puros aioniou diken upechousai  Jude 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.~  Jude 1:7 (KJV)

ομοιως μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι σαρκα μεν μιαινουσι κυριοτητα δε αθετουσι δοξας δε βλασφημουσιν
omoios mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousi kurioteta de athetousi doxas de blasphemousin  Jude 1:8 (1904 Patriarchal Text)

omoios mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousi kurioteta de athetousi doxas de blasphemousin  Jude 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.~  Jude 1:8 (KJV)

ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινομενος διελεγετο περι του μωσεως σωματος ουκ ετολμησε κρισιν επενεγκειν βλασφημιας αλλ ειπεν επιτιμησαι σοι κυριος
o de michael o archaggelos ote to diabolo diakrinomenos dielegeto peri tou moseos somatos ouk etolmese krisin epenegkein blasphemias all eipen epitimesai soi kurios  Jude 1:9 (1904 Patriarchal Text)

o de michael o archaggelos ote to diabolo diakrinomenos dielegeto peri tou moseos somatos ouk etolmese krisin epenegkein blasphemias all eipen epitimesai soi kurios  Jude 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.~  Jude 1:9 (KJV)

ουτοι δε οσα μεν ουκ οιδασι βλασφημουσιν οσα δε φυσικως ως τα αλογα ζωα επιστανται εν τουτοις φθειρονται
outoi de osa men ouk oidasi blasphemousin osa de phusikos os ta aloga zoa epistantai en toutois phtheirontai  Jude 1:10 (1904 Patriarchal Text)

outoi de osa men ouk oidasi blasphemousin osa de phusikos os ta aloga zoa epistantai en toutois phtheirontai  Jude 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.~  Jude 1:10 (KJV)

ουαι αυτοις οτι τη οδω του καιν επορευθησαν και τη πλανη του βαλααμ μισθου εξεχυθησαν και τη αντιλογια του κορε απωλοντο
ouai autois oti te odo tou kain eporeuthesan kai te plane tou balaam misthou exechuthesan kai te antilogia tou kore apolonto  Jude 1:11 (1904 Patriarchal Text)

ouai autois oti te odo tou kain eporeuthesan kai te plane tou balaam misthou exechuthesan kai te antilogia tou kore apolonto  Jude 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.~  Jude 1:11 (KJV)

ουτοι εισιν εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα
outoi eisin en tais agapais umon spilades suneuochoumenoi aphobos eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemon parapheromenai dendra phthinoporina akarpa dis apothanonta ekrizothenta  Jude 1:12 (1904 Patriarchal Text)

outoi eisin en tais agapais umon spilades suneuochoumenoi umin aphobos eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemon peripheromenai dendra phthinoporina akarpa dis apothanonta ekrizothenta  Jude 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;~  Jude 1:12 (KJV)

κυματα αγρια θαλασσης επαφριζοντα τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται οις ο ζοφος του σκοτους εις τον αιωνα τετηρηται
kumata agria thalasses epaphrizonta tas eauton aischunas asteres planetai ois o zophos tou skotous eis ton aiona teteretai  Jude 1:13 (1904 Patriarchal Text)

kumata agria thalasses epaphrizonta tas eauton aischunas asteres planetai ois o zophos tou skotous eis ton aiona teteretai  Jude 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.~  Jude 1:13 (KJV)

προεφητευσε δε και τουτοις εβδομος απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθε κυριος εν αγιαις μυριασιν αυτου
proepheteuse de kai toutois ebdomos apo adam enoch legon idou elthe kurios en agiais muriasin autou  Jude 1:14 (1904 Patriarchal Text)

proepheteuse de kai toutois ebdomos apo adam enoch legon idou elthe kurios en muriasin agiais autou  Jude 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,~  Jude 1:14 (KJV)

ποιησαι κρισιν κατα παντων και ελεγξαι παντας τους ασεβεις αυτων περι παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν και περι παντων των σκληρων ων ελαλησαν κατ αυτου αμαρτωλοι ασεβεις
poiesai krisin kata panton kai elegxai pantas tous asebeis auton peri panton ton ergon asebeias auton on esebesan kai peri panton ton skleron on elalesan kat autou amartoloi asebeis  Jude 1:15 (1904 Patriarchal Text)

poiesai krisin kata panton kai exelegxai pantas tous asebeis auton peri panton ton ergon asebeias auton on esebesan kai peri panton ton skleron on elalesan kat autou amartoloi asebeis  Jude 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.~  Jude 1:15 (KJV)

ουτοι εισι γογγυσται μεμψιμοιροι κατα τας επιθυμιας αυτων πορευομενοι και το στομα αυτων λαλει υπερογκα θαυμαζοντες προσωπα ωφελειας χαριν
outoi eisi goggustai mempsimoiroi kata tas epithumias auton poreuomenoi kai to stoma auton lalei uperogka thaumazontes prosopa opheleias charin  Jude 1:16 (1904 Patriarchal Text)

outoi eisi goggustai mempsimoiroi kata tas epithumias auton poreuomenoi kai to stoma auton lalei uperogka thaumazontes prosopa opheleias charin  Jude 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.~  Jude 1:16 (KJV)

υμεις δε αγαπητοι μνησθητε των ρηματων των προειρημενων υπο των αποστολων του κυριου ημων ιησου χριστου
umeis de agapetoi mnesthete ton rematon ton proeiremenon upo ton apostolon tou kuriou emon iesou christou  Jude 1:17 (1904 Patriarchal Text)

umeis de agapetoi mnesthete ton rematon ton proeiremenon upo ton apostolon tou kuriou emon iesou christou  Jude 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;~  Jude 1:17 (KJV)

οτι ελεγον υμιν οτι εν εσχατω χρονω εσονται εμπαικται κατα τας εαυτων επιθυμιας πορευομενοι των ασεβιων
oti elegon umin oti en eschato chrono esontai empaiktai kata tas eauton epithumias poreuomenoi ton asebion  Jude 1:18 (1904 Patriarchal Text)

oti elegon umin oti en eschato chrono esontai empaiktai kata tas eauton epithumias poreuomenoi ton asebeion  Jude 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.~  Jude 1:18 (KJV)

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευμα μη εχοντες
outoi eisin oi apodiorizontes psuchikoi pneuma me echontes  Jude 1:19 (1904 Patriarchal Text)

outoi eisin oi apodiorizontes eautous psuchikoi pneuma me echontes  Jude 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.~  Jude 1:19 (KJV)

υμεις δε αγαπητοι τη αγιωτατη υμων πιστει εποικοδομουντες εαυτους εν πνευματι αγιω προσευχομενοι
umeis de agapetoi te agiotate umon pistei epoikodomountes eautous en pneumati agio proseuchomenoi  Jude 1:20 (1904 Patriarchal Text)

umeis de agapetoi te agiotate umon pistei epoikodomountes eautous en pneumati agio proseuchomenoi  Jude 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,~  Jude 1:20 (KJV)

εαυτους εν αγαπη θεου τηρησατε προσδεχομενοι το ελεος του κυριου ημων ιησου χριστου εις ζωην αιωνιον
eautous en agape theou teresate prosdechomenoi to eleos tou kuriou emon iesou christou eis zoen aionion  Jude 1:21 (1904 Patriarchal Text)

eautous en agape theou teresate prosdechomenoi to eleos tou kuriou emon iesou christou eis zoen aionion  Jude 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.~  Jude 1:21 (KJV)

και ους μεν ελεειτε διακρινομενοι
kai ous men eleeite diakrinomenoi  Jude 1:22 (1904 Patriarchal Text)

kai ous men eleeite diakrinomenoi  Jude 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
And of some have compassion, making a difference:~  Jude 1:22 (KJV)

ους δε εν φοβω σωζετε εκ του πυρος αρπαζοντες μισουντες και τον απο της σαρκος εσπιλωμενον χιτωνα
ous de en phobo sozete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tes sarkos espilomenon chitona  Jude 1:23 (1904 Patriarchal Text)

ous de en phobo sozete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tes sarkos espilomenon chitona  Jude 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.~  Jude 1:23 (KJV)

τω δε δυναμενω φυλαξαι αυτους απταιστους και στησαι κατενωπιον της δοξης αυτου αμωμους εν αγαλλιασει
to de dunameno phulaxai autous aptaistous kai stesai katenopion tes doxes autou amomous en agalliasei  Jude 1:24 (1904 Patriarchal Text)

to de dunameno phulaxai umas aptaistous kai stesai katenopion tes doxes autou amomous en agalliasei  Jude 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,~  Jude 1:24 (KJV)

μονω σοφω θεω σωτηρι ημων δοξα και μεγαλωσυνη κρατος και εξουσια και νυν και εις παντας τους αιωνας αμην
mono sopho theo soteri emon doxa kai megalosune kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aionas amen  Jude 1:25 (1904 Patriarchal Text)

mono sopho theo soteri emon doxa kai megalosune kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aionas amen  Jude 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.~  Jude 1:25 (KJV)