THE EPISTLE OF SAINT JAMES
Chapter 1

ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν
iakobos theou kai kuriou iesou christou doulos tais dodeka phulais tais en te diaspora chairein  James 1:1 (1904 Patriarchal Text)

iakobos theou kai kuriou iesou christou doulos tais dodeka phulais tais en te diaspora chairein  James 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.~  James 1:1 (KJV)

πασαν χαραν ηγησασθε αδελφοι μου οταν πειρασμοις περιπεσητε ποικιλοις
pasan charan egesasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesete poikilois  James 1:2 (1904 Patriarchal Text)

pasan charan egesasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesete poikilois  James 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;~  James 1:2 (KJV)

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην
ginoskontes oti to dokimion umon tes pisteos katergazetai upomonen  James 1:3 (1904 Patriarchal Text)

ginoskontes oti to dokimion umon tes pisteos katergazetai upomonen  James 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.~  James 1:3 (KJV)

η δε υπομονη εργον τελειον εχετω ινα ητε τελειοι και ολοκληροι εν μηδενι λειπομενοι
e de upomone ergon teleion echeto ina ete teleioi kai olokleroi en medeni leipomenoi  James 1:4 (1904 Patriarchal Text)

e de upomone ergon teleion echeto ina ete teleioi kai olokleroi en medeni leipomenoi  James 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.~  James 1:4 (KJV)

ει δε τις υμων λειπεται σοφιας αιτειτω παρα του διδοντος θεου πασιν απλως και ουκ ονειδιζοντος και δοθησεται αυτω
ei de tis umon leipetai sophias aiteito para tou didontos theou pasin aplos kai ouk oneidizontos kai dothesetai auto  James 1:5 (1904 Patriarchal Text)

ei de tis umon leipetai sophias aiteito para tou didontos theou pasin aplos kai me oneidizontos kai dothesetai auto  James 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.~  James 1:5 (KJV)

αιτειτω δε εν πιστει μηδεν διακρινομενος ο γαρ διακρινομενος εοικε κλυδωνι θαλασσης ανεμιζομενω και ριπιζομενω
aiteito de en pistei meden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoike kludoni thalasses anemizomeno kai ripizomeno  James 1:6 (1904 Patriarchal Text)

aiteito de en pistei meden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoike kludoni thalasses anemizomeno kai ripizomeno  James 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.~  James 1:6 (KJV)

μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληψεται τι παρα του κυριου
me gar oiestho o anthropos ekeinos oti lepsetai ti para tou kuriou  James 1:7 (1904 Patriarchal Text)

me gar oiestho o anthropos ekeinos oti lepsetai ti para tou kuriou  James 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.~  James 1:7 (KJV)

ανηρ διψυχος ακαταστατος εν πασαις ταις οδοις αυτου
aner dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou  James 1:8 (1904 Patriarchal Text)

aner dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou  James 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
A double minded man is unstable in all his ways.~  James 1:8 (KJV)

καυχασθω δε ο αδελφος ο ταπεινος εν τω υψει αυτου
kauchastho de o adelphos o tapeinos en to upsei autou  James 1:9 (1904 Patriarchal Text)

kauchastho de o adelphos o tapeinos en to upsei autou  James 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:~  James 1:9 (KJV)

ο δε πλουσιος εν τη ταπεινωσει αυτου οτι ως ανθος χορτου παρελευσεται
o de plousios en te tapeinosei autou oti os anthos chortou pareleusetai  James 1:10 (1904 Patriarchal Text)

o de plousios en te tapeinosei autou oti os anthos chortou pareleusetai  James 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.~  James 1:10 (KJV)

ανετειλε γαρ ο ηλιος συν τω καυσωνι και εξηρανε τον χορτον και το ανθος αυτου εξεπεσε και η ευπρεπεια του προσωπου αυτου απωλετο ουτω και ο πλουσιος εν ταις πορειαις αυτου μαρανθησεται
aneteile gar o elios sun to kausoni kai exerane ton chorton kai to anthos autou exepese kai e euprepeia tou prosopou autou apoleto outo kai o plousios en tais poreiais autou maranthesetai  James 1:11 (1904 Patriarchal Text)

aneteile gar o elios sun to kausoni kai exerane ton chorton kai to anthos autou exepese kai e euprepeia tou prosopou autou apoleto outo kai o plousios en tais poreiais autou maranthesetai  James 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways.~  James 1:11 (KJV)

μακαριος ανηρ ος υπομενει πειρασμον οτι δοκιμος γενομενος ληψεται τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο ο κυριος τοις αγαπωσιν αυτον
makarios aner os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lepsetai ton stephanon tes zoes on epeggeilato o kurios tois agaposin auton  James 1:12 (1904 Patriarchal Text)

makarios aner os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lepsetai ton stephanon tes zoes on epeggeilato o kurios tois agaposin auton  James 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.~  James 1:12 (KJV)

μηδεις πειραζομενος λεγετω οτι απο θεου πειραζομαι ο γαρ θεος απειραστος εστι κακων πειραζει δε αυτος ουδενα
medeis peirazomenos legeto oti apo theou peirazomai o gar theos apeirastos esti kakon peirazei de autos oudena  James 1:13 (1904 Patriarchal Text)

medeis peirazomenos legeto oti apo tou theou peirazomai o gar theos apeirastos esti kakon peirazei de autos oudena  James 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:~  James 1:13 (KJV)

εκαστος δε πειραζεται υπο της ιδιας επιθυμιας εξελκομενος και δελεαζομενος
ekastos de peirazetai upo tes idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos  James 1:14 (1904 Patriarchal Text)

ekastos de peirazetai upo tes idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos  James 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.~  James 1:14 (KJV)

ειτα η επιθυμια συλλαβουσα τικτει αμαρτιαν η δε αμαρτια αποτελεσθεισα αποκυει θανατον
eita e epithumia sullabousa tiktei amartian e de amartia apotelestheisa apokuei thanaton  James 1:15 (1904 Patriarchal Text)

eita e epithumia sullabousa tiktei amartian e de amartia apotelestheisa apokuei thanaton  James 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.~  James 1:15 (KJV)

μη πλανασθε αδελφοι μου αγαπητοι
me planasthe adelphoi mou agapetoi  James 1:16 (1904 Patriarchal Text)

me planasthe adelphoi mou agapetoi  James 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
Do not err, my beloved brethren.~  James 1:16 (KJV)

πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστι καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
pasa dosis agathe kai pan dorema teleion anothen esti katabainon apo tou patros ton photon par o ouk eni parallage e tropes aposkiasma  James 1:17 (1904 Patriarchal Text)

pasa dosis agathe kai pan dorema teleion anothen esti katabainon apo tou patros ton photon par o ouk eni parallage e tropes aposkiasma  James 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.~  James 1:17 (KJV)

βουληθεις απεκυησεν ημας λογω αληθειας εις το ειναι ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων
bouletheis apekuesen emas logo aletheias eis to einai emas aparchen tina ton autou ktismaton  James 1:18 (1904 Patriarchal Text)

bouletheis apekuesen emas logo aletheias eis to einai emas aparchen tina ton autou ktismaton  James 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.~  James 1:18 (KJV)

ωστε αδελφοι μου αγαπητοι εστω πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι βραδυς εις το λαλησαι βραδυς εις οργην
oste adelphoi mou agapetoi esto pas anthropos tachus eis to akousai bradus eis to lalesai bradus eis orgen  James 1:19 (1904 Patriarchal Text)

oste adelphoi mou agapetoi esto pas anthropos tachus eis to akousai bradus eis to lalesai bradus eis orgen  James 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:~  James 1:19 (KJV)

οργη γαρ ανδρος δικαιοσυνην θεου ου κατεργαζεται
orge gar andros dikaiosunen theou ou katergazetai  James 1:20 (1904 Patriarchal Text)

orge gar andros dikaiosunen theou ou katergazetai  James 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
For the wrath of man worketh not the righteousness of God.~  James 1:20 (KJV)

διο αποθεμενοι πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας εν πραυτητι δεξασθε τον εμφυτον λογον τον δυναμενον σωσαι τας ψυχας υμων
dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prauteti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sosai tas psuchas umon  James 1:21 (1904 Patriarchal Text)

dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prauteti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sosai tas psuchas umon  James 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.~  James 1:21 (KJV)

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους
ginesthe de poietai logou kai me monon akroatai paralogizomenoi eautous  James 1:22 (1904 Patriarchal Text)

ginesthe de poietai logou kai me monon akroatai paralogizomenoi eautous  James 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.~  James 1:22 (KJV)

οτι ει τις ακροατης λογου εστι και ου ποιητης ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
oti ei tis akroates logou esti kai ou poietes outos eoiken andri katanoounti to prosopon tes geneseos autou en esoptro  James 1:23 (1904 Patriarchal Text)

oti ei tis akroates logou esti kai ou poietes outos eoiken andri katanoounti to prosopon tes geneseos autou en esoptro  James 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:~  James 1:23 (KJV)

κατενοησε γαρ εαυτον και απεληλυθε και ευθεως επελαθετο οποιος ην
katenoese gar eauton kai apeleluthe kai eutheos epelatheto opoios en  James 1:24 (1904 Patriarchal Text)

katenoese gar eauton kai apeleluthe kai eutheos epelatheto opoios en  James 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.~  James 1:24 (KJV)

ο δε παρακυψας εις νομον τελειον τον της ελευθεριας και παραμεινας ουτος ουκ ακροατης επιλησμονης γενομενος αλλα ποιητης εργου ουτος μακαριος εν τη ποιησει αυτου εσται
o de parakupsas eis nomon teleion ton tes eleutherias kai parameinas outos ouk akroates epilesmones genomenos alla poietes ergou outos makarios en te poiesei autou estai  James 1:25 (1904 Patriarchal Text)

o de parakupsas eis nomon teleion ton tes eleutherias kai parameinas outos ouk akroates epilesmones genomenos alla poietes ergou outos makarios en te poiesei autou estai  James 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.~  James 1:25 (KJV)

ει τις δοκει θρησκος ειναι εν υμιν μη χαλιναγωγων γλωσσαν αυτου αλλ απατων καρδιαν αυτου τουτου ματαιος η θρησκεια
ei tis dokei threskos einai en umin me chalinagogon glossan autou all apaton kardian autou toutou mataios e threskeia  James 1:26 (1904 Patriarchal Text)

ei tis dokei threskos einai en umin me chalinagogon glossan autou all apaton kardian autou toutou mataios e threskeia  James 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.~  James 1:26 (KJV)

θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσμου
threskeia kathara kai amiantos para to theo kai patri aute estin episkeptesthai orphanous kai cheras en te thlipsei auton aspilon eauton terein apo tou kosmou  James 1:27 (1904 Patriarchal Text)

threskeia kathara kai amiantos para to theo kai patri aute estin episkeptesthai orphanous kai cheras en te thlipsei auton aspilon eauton terein apo tou kosmou  James 1:27 (Textus Receptus - Scrivener)
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.~  James 1:27 (KJV)