THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE GALATIANS
Chapter 1

παυλος αποστολος ουκ απ ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια ιησου χριστου και θεου πατρος του εγειραντος αυτον εκ νεκρων
paulos apostolos ouk ap anthropon oude di anthropou alla dia iesou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekron  Galatians 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos apostolos ouk ap anthropon oude di anthropou alla dia iesou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekron  Galatians 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)~  Galatians 1:1 (KJV)

και οι συν εμοι παντες αδελφοι ταις εκκλησιαις της γαλατιας
kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklesiais tes galatias  Galatians 1:2 (1904 Patriarchal Text)

kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklesiais tes galatias  Galatians 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:~  Galatians 1:2 (KJV)

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος και κυριου ημων ιησου χριστου
charis umin kai eirene apo theou patros kai kuriou emon iesou christou  Galatians 1:3 (1904 Patriarchal Text)

charis umin kai eirene apo theou patros kai kuriou emon iesou christou  Galatians 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,~  Galatians 1:3 (KJV)

του δοντος εαυτον υπερ των αμαρτιων ημων οπως εξεληται ημας εκ του ενεστωτος αιωνος πονηρου κατα το θελημα του θεου και πατρος ημων
tou dontos eauton uper ton amartion emon opos exeletai emas ek tou enestotos aionos ponerou kata to thelema tou theou kai patros emon  Galatians 1:4 (1904 Patriarchal Text)

tou dontos eauton uper ton amartion emon opos exeletai emas ek tou enestotos aionos ponerou kata to thelema tou theou kai patros emon  Galatians 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:~  Galatians 1:4 (KJV)

ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην
o e doxa eis tous aionas ton aionon amen  Galatians 1:5 (1904 Patriarchal Text)

o e doxa eis tous aionas ton aionon amen  Galatians 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
To whom be glory for ever and ever. Amen.~  Galatians 1:5 (KJV)

θαυμαζω οτι ουτω ταχεως μετατιθεσθε απο του καλεσαντος υμας εν χαριτι χριστου εις ετερον ευαγγελιον
thaumazo oti outo tacheos metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euaggelion  Galatians 1:6 (1904 Patriarchal Text)

thaumazo oti outo tacheos metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euaggelion  Galatians 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:~  Galatians 1:6 (KJV)

ο ουκ εστιν αλλο ει μη τινες εισιν οι ταρασσοντες υμας και θελοντες μεταστρεψαι το ευαγγελιον του χριστου
o ouk estin allo ei me tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euaggelion tou christou  Galatians 1:7 (1904 Patriarchal Text)

o ouk estin allo ei me tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euaggelion tou christou  Galatians 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.~  Galatians 1:7 (KJV)

αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω
alla kai ean emeis e aggelos ex ouranou euaggelizetai umin par o eueggelisametha umin anathema esto  Galatians 1:8 (1904 Patriarchal Text)

alla kai ean emeis e aggelos ex ouranou euaggelizetai umin par o eueggelisametha umin anathema esto  Galatians 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.~  Galatians 1:8 (KJV)

ως προειρηκαμεν και αρτι παλιν λεγω ει τις υμας ευαγγελιζεται παρ ο παρελαβετε αναθεμα εστω
os proeirekamen kai arti palin lego ei tis umas euaggelizetai par o parelabete anathema esto  Galatians 1:9 (1904 Patriarchal Text)

os proeirekamen kai arti palin lego ei tis umas euaggelizetai par o parelabete anathema esto  Galatians 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.~  Galatians 1:9 (KJV)

αρτι γαρ ανθρωπους πειθω η τον θεον η ζητω ανθρωποις αρεσκειν ει γαρ ετι ανθρωποις ηρεσκον χριστου δουλος ουκ αν ημην
arti gar anthropous peitho e ton theon e zeto anthropois areskein ei gar eti anthropois ereskon christou doulos ouk an emen  Galatians 1:10 (1904 Patriarchal Text)

arti gar anthropous peitho e ton theon e zeto anthropois areskein ei gar eti anthropois ereskon christou doulos ouk an emen  Galatians 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.~  Galatians 1:10 (KJV)

γνωριζω δε υμιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν υπ εμου οτι ουκ εστι κατα ανθρωπον
gnorizo de umin adelphoi to euaggelion to euaggelisthen up emou oti ouk esti kata anthropon  Galatians 1:11 (1904 Patriarchal Text)

gnorizo de umin adelphoi to euaggelion to euaggelisthen up emou oti ouk esti kata anthropon  Galatians 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.~  Galatians 1:11 (KJV)

ουδε γαρ εγω παρα ανθρωπου παρελαβον αυτο ουτε εδιδαχθην αλλα δι αποκαλυψεως ιησου χριστου
oude gar ego para anthropou parelabon auto oute edidachthen alla di apokalupseos iesou christou  Galatians 1:12 (1904 Patriarchal Text)

oude gar ego para anthropou parelabon auto oute edidachthen alla di apokalupseos iesou christou  Galatians 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.~  Galatians 1:12 (KJV)

ηκουσατε γαρ την εμην αναστροφην ποτε εν τω ιουδαισμω οτι καθ υπερβολην εδιωκον την εκκλησιαν του θεου και επορθουν αυτην
ekousate gar ten emen anastrophen pote en to ioudaismo oti kath uperbolen ediokon ten ekklesian tou theou kai eporthoun auten  Galatians 1:13 (1904 Patriarchal Text)

ekousate gar ten emen anastrophen pote en to ioudaismo oti kath uperbolen ediokon ten ekklesian tou theou kai eporthoun auten  Galatians 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:~  Galatians 1:13 (KJV)

και προεκοπτον εν τω ιουδαισμω υπερ πολλους συνηλικιωτας εν τω γενει μου περισσοτερως ζηλωτης υπαρχων των πατρικων μου παραδοσεων
kai proekopton en to ioudaismo uper pollous sunelikiotas en to genei mou perissoteros zelotes uparchon ton patrikon mou paradoseon  Galatians 1:14 (1904 Patriarchal Text)

kai proekopton en to ioudaismo uper pollous sunelikiotas en to genei mou perissoteros zelotes uparchon ton patrikon mou paradoseon  Galatians 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.~  Galatians 1:14 (KJV)

οτε δε ευδοκησεν ο θεος ο αφορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας δια της χαριτος αυτου
ote de eudokesen o theos o aphorisas me ek koilias metros mou kai kalesas dia tes charitos autou  Galatians 1:15 (1904 Patriarchal Text)

ote de eudokesen o theos o aphorisas me ek koilias metros mou kai kalesas dia tes charitos autou  Galatians 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,~  Galatians 1:15 (KJV)

αποκαλυψαι τον υιον αυτου εν εμοι ινα ευαγγελιζωμαι αυτον εν τοις εθνεσιν ευθεως ου προσανεθεμην σαρκι και αιματι
apokalupsai ton uion autou en emoi ina euaggelizomai auton en tois ethnesin eutheos ou prosanethemen sarki kai aimati  Galatians 1:16 (1904 Patriarchal Text)

apokalupsai ton uion autou en emoi ina euaggelizomai auton en tois ethnesin eutheos ou prosanethemen sarki kai aimati  Galatians 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:~  Galatians 1:16 (KJV)

ουδε ανηλθον εις ιεροσολυμα προς τους προ εμου αποστολους αλλα απηλθον εις αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις δαμασκον
oude anelthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous alla apelthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon  Galatians 1:17 (1904 Patriarchal Text)

oude anelthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous all apelthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon  Galatians 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.~  Galatians 1:17 (KJV)

επειτα μετα ετη τρια ανηλθον εις ιεροσολυμα ιστορησαι πετρον και επεμεινα προς αυτον ημερας δεκαπεντε
epeita meta ete tria anelthon eis ierosoluma istoresai petron kai epemeina pros auton emeras dekapente  Galatians 1:18 (1904 Patriarchal Text)

epeita meta ete tria anelthon eis ierosoluma istoresai petron kai epemeina pros auton emeras dekapente  Galatians 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.~  Galatians 1:18 (KJV)

ετερον δε των αποστολων ουκ ειδον ει μη ιακωβον τον αδελφον του κυριου
eteron de ton apostolon ouk eidon ei me iakobon ton adelphon tou kuriou  Galatians 1:19 (1904 Patriarchal Text)

eteron de ton apostolon ouk eidon ei me iakobon ton adelphon tou kuriou  Galatians 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.~  Galatians 1:19 (KJV)

α δε γραφω υμιν ιδου ενωπιον του θεου οτι ου ψευδομαι
a de grapho umin idou enopion tou theou oti ou pseudomai  Galatians 1:20 (1904 Patriarchal Text)

a de grapho umin idou enopion tou theou oti ou pseudomai  Galatians 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.~  Galatians 1:20 (KJV)

επειτα ηλθον εις τα κλιματα της συριας και της κιλικιας
epeita elthon eis ta klimata tes surias kai tes kilikias  Galatians 1:21 (1904 Patriarchal Text)

epeita elthon eis ta klimata tes surias kai tes kilikias  Galatians 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;~  Galatians 1:21 (KJV)

ημην δε αγνοουμενος τω προσωπω ταις εκκλησιαις της ιουδαιας ταις εν χριστω
emen de agnooumenos to prosopo tais ekklesiais tes ioudaias tais en christo  Galatians 1:22 (1904 Patriarchal Text)

emen de agnooumenos to prosopo tais ekklesiais tes ioudaias tais en christo  Galatians 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:~  Galatians 1:22 (KJV)

μονον δε ακουοντες ησαν οτι ο διωκων ημας ποτε νυν ευαγγελιζεται την πιστιν ην ποτε επορθει
monon de akouontes esan oti o diokon emas pote nun euaggelizetai ten pistin en pote eporthei  Galatians 1:23 (1904 Patriarchal Text)

monon de akouontes esan oti o diokon emas pote nun euaggelizetai ten pistin en pote eporthei  Galatians 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.~  Galatians 1:23 (KJV)

και εδοξαζον εν εμοι το θεον
kai edoxazon en emoi to theon  Galatians 1:24 (1904 Patriarchal Text)

kai edoxazon en emoi ton theon  Galatians 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
And they glorified God in me.~  Galatians 1:24 (KJV)