THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE COLOSIANS
Chapter 1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος
paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kai timotheos o adelphos  Colossians 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kai timotheos o adelphos  Colossians 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,~  Colossians 1:1 (KJV)

τοις εν κολοσσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
tois en kolossais agiois kai pistois adelphois en christo charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Colossians 1:2 (1904 Patriarchal Text)

tois en kolossais agiois kai pistois adelphois en christo charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Colossians 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.~  Colossians 1:2 (KJV)

ευχαριστουμεν τω θεω και πατρι του κυριου ημων ιησου χριστου παντοτε περι υμων προσευχομενοι
eucharistoumen to theo kai patri tou kuriou emon iesou christou pantote peri umon proseuchomenoi  Colossians 1:3 (1904 Patriarchal Text)

eucharistoumen to theo kai patri tou kuriou emon iesou christou pantote peri umon proseuchomenoi  Colossians 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,~  Colossians 1:3 (KJV)

ακουσαντες την πιστιν υμων εν χριστω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους
akousantes ten pistin umon en christo iesou kai ten agapen ten eis pantas tous agious  Colossians 1:4 (1904 Patriarchal Text)

akousantes ten pistin umon en christo iesou kai ten agapen ten eis pantas tous agious  Colossians 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,~  Colossians 1:4 (KJV)

δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν τοις ουρανοις ην προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου
dia ten elpida ten apokeimenen umin en tois ouranois en proekousate en to logo tes aletheias tou euaggeliou  Colossians 1:5 (1904 Patriarchal Text)

dia ten elpida ten apokeimenen umin en tois ouranois en proekousate en to logo tes aletheias tou euaggeliou  Colossians 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;~  Colossians 1:5 (KJV)

του παροντος εις υμας καθως και εν παντι τω κοσμω και εστι καρποφορουμενον και αυξανομενον καθως και εν υμιν αφ ης ημερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του θεου εν αληθεια
tou parontos eis umas kathos kai en panti to kosmo kai esti karpophoroumenon kai auxanomenon kathos kai en umin aph es emeras ekousate kai epegnote ten charin tou theou en aletheia  Colossians 1:6 (1904 Patriarchal Text)

tou parontos eis umas kathos kai en panti to kosmo kai esti karpophoroumenon kathos kai en umin aph es emeras ekousate kai epegnote ten charin tou theou en aletheia  Colossians 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:~  Colossians 1:6 (KJV)

καθως και εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου συνδουλου ημων ος εστι πιστος υπερ υμων διακονος του χριστου
kathos kai emathete apo epaphra tou agapetou sundoulou emon os esti pistos uper umon diakonos tou christou  Colossians 1:7 (1904 Patriarchal Text)

kathos kai emathete apo epaphra tou agapetou sundoulou emon os esti pistos uper umon diakonos tou christou  Colossians 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;~  Colossians 1:7 (KJV)

ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι
o kai delosas emin ten umon agapen en pneumati  Colossians 1:8 (1904 Patriarchal Text)

o kai delosas emin ten umon agapen en pneumati  Colossians 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
Who also declared unto us your love in the Spirit.~  Colossians 1:8 (KJV)

δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη
dia touto kai emeis aph es emeras ekousamen ou pauometha uper umon proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plerothete ten epignosin tou thelematos autou en pase sophia kai sunesei pneumatike  Colossians 1:9 (1904 Patriarchal Text)

dia touto kai emeis aph es emeras ekousamen ou pauometha uper umon proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plerothete ten epignosin tou thelematos autou en pase sophia kai sunesei pneumatike  Colossians 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;~  Colossians 1:9 (KJV)

περιπατησαι υμας αξιως του κυριου εις πασαν αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανομενοι εις την επιγνωσιν του θεου
peripatesai umas axios tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergo agatho karpophorountes kai auxanomenoi eis ten epignosin tou theou  Colossians 1:10 (1904 Patriarchal Text)

peripatesai umas axios tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergo agatho karpophorountes kai auxanomenoi eis ten epignosin tou theou  Colossians 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;~  Colossians 1:10 (KJV)

εν παση δυναμει δυναμουμενοι κατα το κρατος της δοξης αυτου εις πασαν υπομονην και μακροθυμιαν
en pase dunamei dunamoumenoi kata to kratos tes doxes autou eis pasan upomonen kai makrothumian  Colossians 1:11 (1904 Patriarchal Text)

en pase dunamei dunamoumenoi kata to kratos tes doxes autou eis pasan upomonen kai makrothumian meta charas  Colossians 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;~  Colossians 1:11 (KJV)

μετα χαρας ευχαριστουντες τω θεω και πατρι τω ικανωσαντι ημας εις την μεριδα του κληρου των αγιων εν τω φωτι
meta charas eucharistountes to theo kai patri to ikanosanti emas eis ten merida tou klerou ton agion en to photi  Colossians 1:12 (1904 Patriarchal Text)

eucharistountes to patri to ikanosanti emas eis ten merida tou klerou ton agion en to photi  Colossians 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:~  Colossians 1:12 (KJV)

ος ερρυσατο ημας εκ της εξουσιας του σκοτους και μετεστησεν εις την βασιλειαν του υιου της αγαπης αυτου
os errusato emas ek tes exousias tou skotous kai metestesen eis ten basileian tou uiou tes agapes autou  Colossians 1:13 (1904 Patriarchal Text)

os errusato emas ek tes exousias tou skotous kai metestesen eis ten basileian tou uiou tes agapes autou  Colossians 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:~  Colossians 1:13 (KJV)

εν ω εχομεν την απολυτρωσιν την αφεσιν των αμαρτιων
en o echomen ten apolutrosin ten aphesin ton amartion  Colossians 1:14 (1904 Patriarchal Text)

en o echomen ten apolutrosin dia tou aimatos autou ten aphesin ton amartion  Colossians 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:~  Colossians 1:14 (KJV)

ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
os estin eikon tou theou tou aoratou prototokos pases ktiseos  Colossians 1:15 (1904 Patriarchal Text)

os estin eikon tou theou tou aoratou prototokos pases ktiseos  Colossians 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:~  Colossians 1:15 (KJV)

οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται
oti en auto ektisthe ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tes ges ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotetes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai  Colossians 1:16 (1904 Patriarchal Text)

oti en auto ektisthe ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tes ges ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotetes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai  Colossians 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:~  Colossians 1:16 (KJV)

και αυτος εστι προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκε
kai autos esti pro panton kai ta panta en auto sunesteke  Colossians 1:17 (1904 Patriarchal Text)

kai autos esti pro panton kai ta panta en auto sunesteke  Colossians 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
And he is before all things, and by him all things consist.~  Colossians 1:17 (KJV)

και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων
kai autos estin e kephale tou somatos tes ekklesias os estin arche prototokos ek ton nekron ina genetai en pasin autos proteuon  Colossians 1:18 (1904 Patriarchal Text)

kai autos estin e kephale tou somatos tes ekklesias os estin arche prototokos ek ton nekron ina genetai en pasin autos proteuon  Colossians 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.~  Colossians 1:18 (KJV)

οτι εν αυτω ευδοκησε παν το πληρωμα κατοικησαι
oti en auto eudokese pan to pleroma katoikesai  Colossians 1:19 (1904 Patriarchal Text)

oti en auto eudokese pan to pleroma katoikesai  Colossians 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;~  Colossians 1:19 (KJV)

και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις
kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirenopoiesas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tes ges eite ta en tois ouranois  Colossians 1:20 (1904 Patriarchal Text)

kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirenopoiesas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tes ges eite ta en tois ouranois  Colossians 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.~  Colossians 1:20 (KJV)

και υμας ποτε οντας απηλλοτριωμενους και εχθρους τη διανοια εν τοις εργοις τοις πονηροις
kai umas pote ontas apellotriomenous kai echthrous te dianoia en tois ergois tois ponerois  Colossians 1:21 (1904 Patriarchal Text)

kai umas pote ontas apellotriomenous kai echthrous te dianoia en tois ergois tois ponerois nuni de apokatellaxen  Colossians 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled~  Colossians 1:21 (KJV)

νυνι δε αποκατηλλαξεν εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου παραστησαι υμας αγιους και αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου
nuni de apokatellaxen en to somati tes sarkos autou dia tou thanatou parastesai umas agious kai amomous kai anegkletous katenopion autou  Colossians 1:22 (1904 Patriarchal Text)

en to somati tes sarkos autou dia tou thanatou parastesai umas agious kai amomous kai anegkletous katenopion autou  Colossians 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:~  Colossians 1:22 (KJV)

ει γε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος
ei ge epimenete te pistei tethemeliomenoi kai edraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euaggeliou ou ekousate tou keruchthentos en pase te ktisei te upo ton ouranon ou egenomen ego paulos diakonos  Colossians 1:23 (1904 Patriarchal Text)

eige epimenete te pistei tethemeliomenoi kai edraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euaggeliou ou ekousate tou keruchthentos en pase te ktisei te upo ton ouranon ou egenomen ego paulos diakonos  Colossians 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;~  Colossians 1:23 (KJV)

νυν χαιρω εν τοις παθημασι μου υπερ υμων και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν η εκκλησια
nun chairo en tois pathemasi mou uper umon kai antanaplero ta usteremata ton thlipseon tou christou en te sarki mou uper tou somatos autou o estin e ekklesia  Colossians 1:24 (1904 Patriarchal Text)

os nun chairo en tois pathemasi mou uper umon kai antanaplero ta usteremata ton thlipseon tou christou en te sarki mou uper tou somatos autou o estin e ekklesia  Colossians 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:~  Colossians 1:24 (KJV)

ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας πληρωσαι τον λογον του θεου
es egenomen ego diakonos kata ten oikonomian tou theou ten dotheisan moi eis umas plerosai ton logon tou theou  Colossians 1:25 (1904 Patriarchal Text)

es egenomen ego diakonos kata ten oikonomian tou theou ten dotheisan moi eis umas plerosai ton logon tou theou  Colossians 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;~  Colossians 1:25 (KJV)

το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυνι δε εφανερωθη τοις αγιοις αυτου
to musterion to apokekrummenon apo ton aionon kai apo ton geneon nuni de ephanerothe tois agiois autou  Colossians 1:26 (1904 Patriarchal Text)

to musterion to apokekrummenon apo ton aionon kai apo ton geneon nuni de ephanerothe tois agiois autou  Colossians 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:~  Colossians 1:26 (KJV)

οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι τις ο πλουτος της δοξης του μυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν ος εστι χριστος εν υμιν η ελπις της δοξης
ois ethelesen o theos gnorisai tis o ploutos tes doxes tou musteriou toutou en tois ethnesin os esti christos en umin e elpis tes doxes  Colossians 1:27 (1904 Patriarchal Text)

ois ethelesen o theos gnorisai tis o ploutos tes doxes tou musteriou toutou en tois ethnesin os esti christos en umin e elpis tes doxes  Colossians 1:27 (Textus Receptus - Scrivener)
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:~  Colossians 1:27 (KJV)

ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω ιησου
on emeis kataggellomen nouthetountes panta anthropon kai didaskontes panta anthropon en pase sophia ina parastesomen panta anthropon teleion en christo iesou  Colossians 1:28 (1904 Patriarchal Text)

on emeis kataggellomen nouthetountes panta anthropon kai didaskontes panta anthropon en pase sophia ina parastesomen panta anthropon teleion en christo iesou  Colossians 1:28 (Textus Receptus - Scrivener)
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:~  Colossians 1:28 (KJV)

εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
eis o kai kopio agonizomenos kata ten energeian autou ten energoumenen en emoi en dunamei  Colossians 1:29 (1904 Patriarchal Text)

eis o kai kopio agonizomenos kata ten energeian autou ten energoumenen en emoi en dunamei  Colossians 1:29 (Textus Receptus - Scrivener)
Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.~  Colossians 1:29 (KJV)