THE ACTS OF THE APOSTLES
Chapter 1

τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε και διδασκειν
ton men proton logon epoiesamen peri panton o theophile on erxato o iesous poiein te kai didaskein  Acts 1:1 (1904 Patriarchal Text)

ton men proton logon epoiesamen peri panton o theophile on erxato o iesous poiein te kai didaskein  Acts 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,~  Acts 1:1 (KJV)

αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανεληφθη
achri es emeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelephthe  Acts 1:2 (1904 Patriarchal Text)

achri es emeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelephthe  Acts 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:~  Acts 1:2 (KJV)

οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοις τεκμηριοις δι ημερων τεσσαρακοντα οπτανομενος αυτοις και λεγων τα περι της βασιλειας του θεου
ois kai parestesen eauton zonta meta to pathein auton en pollois tekmeriois di emeron tessarakonta optanomenos autois kai legon ta peri tes basileias tou theou  Acts 1:3 (1904 Patriarchal Text)

ois kai parestesen eauton zonta meta to pathein auton en pollois tekmeriois di emeron tessarakonta optanomenos autois kai legon ta peri tes basileias tou theou  Acts 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:~  Acts 1:3 (KJV)

και συναλιζομενος παρηγγειλεν αυτοις απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε μου
kai sunalizomenos pareggeilen autois apo ierosolumon me chorizesthai alla perimenein ten epaggelian tou patros en ekousate mou  Acts 1:4 (1904 Patriarchal Text)

kai sunalizomenos met auton pareggeilen autois apo ierosolumon me chorizesthai alla perimenein ten epaggelian tou patros en ekousate mou  Acts 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.~  Acts 1:4 (KJV)

οτι ιωαννης μεν εβαπτισεν υδατι υμεις δε βαπτισθησεσθε εν πνευματι αγιω ου μετα πολλας ταυτας ημερας
oti ioannes men ebaptisen udati umeis de baptisthesesthe en pneumati agio ou meta pollas tautas emeras  Acts 1:5 (1904 Patriarchal Text)

oti ioannes men ebaptisen udati umeis de baptisthesesthe en pneumati agio ou meta pollas tautas emeras  Acts 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.~  Acts 1:5 (KJV)

οι μεν ουν συνελθοντες επηρωτων αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις την βασιλειαν τω ισραηλ
oi men oun sunelthontes eperoton auton legontes kurie ei en to chrono touto apokathistaneis ten basileian to israel  Acts 1:6 (1904 Patriarchal Text)

oi men oun sunelthontes eperoton auton legontes kurie ei en to chrono touto apokathistaneis ten basileian to israel  Acts 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?~  Acts 1:6 (KJV)

ειπε δε προς αυτους ουχ υμων εστι γνωναι χρονους η καιρους ους ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια
eipe de pros autous ouch umon esti gnonai chronous e kairous ous o pater etheto en te idia exousia  Acts 1:7 (1904 Patriarchal Text)

eipe de pros autous ouch umon esti gnonai chronous e kairous ous o pater etheto en te idia exousia  Acts 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.~  Acts 1:7 (KJV)

αλλα ληψεσθε δυναμιν επελθοντος του αγιου πνευματος εφ υμας και εσεσθε μοι μαρτυρες εν τε ιερουσαλημ και εν παση τη ιουδαια και σαμαρεια και εως εσχατου της γης
alla lepsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe moi martures en te ierousalem kai en pase te ioudaia kai samareia kai eos eschatou tes ges  Acts 1:8 (1904 Patriarchal Text)

alla lepsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe moi martures en te ierousalem kai en pase te ioudaia kai samareia kai eos eschatou tes ges  Acts 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.~  Acts 1:8 (KJV)

και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφθαλμων αυτων
kai tauta eipon bleponton auton eperthe kai nephele upelaben auton apo ton ophthalmon auton  Acts 1:9 (1904 Patriarchal Text)

kai tauta eipon bleponton auton eperthe kai nephele upelaben auton apo ton ophthalmon auton  Acts 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.~  Acts 1:9 (KJV)

και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον πορευομενου αυτου και ιδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν αυτοις εν εσθητι λευκη
kai os atenizontes esan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistekeisan autois en estheti leuke  Acts 1:10 (1904 Patriarchal Text)

kai os atenizontes esan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistekeisan autois en estheti leuke  Acts 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;~  Acts 1:10 (KJV)

οι και ειπον ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε εμβλεποντες εις τον ουρανον ουτος ο ιησους ο αναληφθεις αφ υμων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πορευομενον εις τον ουρανον
oi kai eipon andres galilaioi ti estekate emblepontes eis ton ouranon outos o iesous o analephtheis aph umon eis ton ouranon outos eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon  Acts 1:11 (1904 Patriarchal Text)

oi kai eipon andres galilaioi ti estekate emblepontes eis ton ouranon outos o iesous o analephtheis aph umon eis ton ouranon outos eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon  Acts 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.~  Acts 1:11 (KJV)

τοτε υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ απο ορους του καλουμενου ελαιωνος ο εστιν εγγυς ιερουσαλημ σαββατου εχον οδον
tote upestrepsan eis ierousalem apo orous tou kaloumenou elaionos o estin eggus ierousalem sabbatou echon odon  Acts 1:12 (1904 Patriarchal Text)

tote upestrepsan eis ierousalem apo orous tou kaloumenou elaionos o estin eggus ierousalem sabbatou echon odon  Acts 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.~  Acts 1:12 (KJV)

και οτε εισηλθον ανεβησαν εις το υπερωον ου ησαν καταμενοντες ο τε πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας φιλιππος και θωμας βαρθολομαιος και ματθαιος ιακωβος αλφαιου και σιμων ο ζηλωτης και ιουδας ιακωβου
kai ote eiselthon anebesan eis to uperoon ou esan katamenontes o te petros kai iakobos kai ioannes kai andreas philippos kai thomas bartholomaios kai matthaios iakobos alphaiou kai simon o zelotes kai ioudas iakobou  Acts 1:13 (1904 Patriarchal Text)

kai ote eiselthon anebesan eis to uperoon ou esan katamenontes o te petros kai iakobos kai ioannes kai andreas philippos kai thomas bartholomaios kai matthaios iakobos alphaiou kai simon o zelotes kai ioudas iakobou  Acts 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.~  Acts 1:13 (KJV)

ουτοι παντες ησαν προσκαρτερουντες ομοθυμαδον τη προσευχη και τη δεησει συν γυναιξι και μαρια τη μητρι του ιησου και συν τοις αδελφοις αυτου
outoi pantes esan proskarterountes omothumadon te proseuche kai te deesei sun gunaixi kai maria te metri tou iesou kai sun tois adelphois autou  Acts 1:14 (1904 Patriarchal Text)

outoi pantes esan proskarterountes omothumadon te proseuche kai te deesei sun gunaixi kai maria te metri tou iesou kai sun tois adelphois autou  Acts 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.~  Acts 1:14 (KJV)

και εν ταις ημεραις ταυταις αναστας πετρος εν μεσω των μαθητων ειπεν ην τε οχλος ονοματων επι το αυτο ως εκατον εικοσιν
kai en tais emerais tautais anastas petros en meso ton matheton eipen en te ochlos onomaton epi to auto os ekaton eikosin  Acts 1:15 (1904 Patriarchal Text)

kai en tais emerais tautais anastas petros en meso ton matheton eipen en te ochlos onomaton epi to auto os ekaton eikosin  Acts 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)~  Acts 1:15 (KJV)

ανδρες αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ταυτην ην προειπε το πνευμα το αγιον δια στοματος δαυιδ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοις συλλαβουσι τον ιησουν
andres adelphoi edei plerothenai ten graphen tauten en proeipe to pneuma to agion dia stomatos dauid peri iouda tou genomenou odegou tois sullabousi ton iesoun  Acts 1:16 (1904 Patriarchal Text)

andres adelphoi edei plerothenai ten graphen tauten en proeipe to pneuma to agion dia stomatos dabid peri iouda tou genomenou odegou tois sullabousi ton iesoun  Acts 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.~  Acts 1:16 (KJV)

οτι κατηριθμημενος ην συν ημιν και ελαχε τον κληρον της διακονιας ταυτης
oti katerithmemenos en sun emin kai elache ton kleron tes diakonias tautes  Acts 1:17 (1904 Patriarchal Text)

oti katerithmemenos en sun emin kai elache ton kleron tes diakonias tautes  Acts 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.~  Acts 1:17 (KJV)

ουτος μεν ουν εκτησατο χωριον εκ μισθου της αδικιας και πρηνης γενομενος ελακησε μεσος και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα αυτου
outos men oun ektesato chorion ek misthou tes adikias kai prenes genomenos elakese mesos kai exechuthe panta ta splagchna autou  Acts 1:18 (1904 Patriarchal Text)

outos men oun ektesato chorion ek tou misthou tes adikias kai prenes genomenos elakese mesos kai exechuthe panta ta splagchna autou  Acts 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.~  Acts 1:18 (KJV)

και γνωστον εγενετο πασι τοις κατοικουσιν ιερουσαλημ ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα τουτεστι χωριον αιματος
kai gnoston egeneto pasi tois katoikousin ierousalem oste klethenai to chorion ekeino te idia dialekto auton akeldama toutesti chorion aimatos  Acts 1:19 (1904 Patriarchal Text)

kai gnoston egeneto pasi tois katoikousin ierousalem oste klethenai to chorion ekeino te idia dialekto auton akeldama tout esti chorion aimatos  Acts 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.~  Acts 1:19 (KJV)

γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλις αυτου ερημος και μη εστω ο κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος
gegraptai gar en biblo psalmon genetheto e epaulis autou eremos kai me esto o katoikon en aute kai ten episkopen autou laboi eteros  Acts 1:20 (1904 Patriarchal Text)

gegraptai gar en biblo psalmon genetheto e epaulis autou eremos kai me esto o katoikon en aute kai ten episkopen autou laboi eteros  Acts 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.~  Acts 1:20 (KJV)

δει ουν των συνελθοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω εν ω εισηλθε και εξηλθεν εφ ημας ο κυριος ιησους
dei oun ton sunelthonton emin andron en panti chrono en o eiselthe kai exelthen eph emas o kurios iesous  Acts 1:21 (1904 Patriarchal Text)

dei oun ton sunelthonton emin andron en panti chrono en o eiselthe kai exelthen eph emas o kurios iesous  Acts 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,~  Acts 1:21 (KJV)

αρξαμενος απο του βαπτισματος ιωαννου εως της ημερας ης ανεληφθη αφ ημων μαρτυρα της αναστασεως αυτου γενεσθαι συν ημιν ενα τουτων
arxamenos apo tou baptismatos ioannou eos tes emeras es anelephthe aph emon martura tes anastaseos autou genesthai sun emin ena touton  Acts 1:22 (1904 Patriarchal Text)

arxamenos apo tou baptismatos ioannou eos tes emeras es anelephthe aph emon martura tes anastaseos autou genesthai sun emin ena touton  Acts 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.~  Acts 1:22 (KJV)

και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουμενον βαρσαββαν ος επεκληθη ιουστος και ματθιαν
kai estesan duo ioseph ton kaloumenon barsabban os epeklethe ioustos kai matthian  Acts 1:23 (1904 Patriarchal Text)

kai estesan duo ioseph ton kaloumenon barsaban os epeklethe ioustos kai matthian  Acts 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.~  Acts 1:23 (KJV)

και προσευξαμενοι ειπον συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα
kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognosta panton anadeixon on exelexo ek touton ton duo ena  Acts 1:24 (1904 Patriarchal Text)

kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognosta panton anadeixon ek touton ton duo on ena exelexo  Acts 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,~  Acts 1:24 (KJV)

λαβειν τον κληρον της διακονιας ταυτης και αποστολης εξ ης παρεβη ιουδας πορευθηναι εις τον τοπον τον ιδιον
labein ton kleron tes diakonias tautes kai apostoles ex es parebe ioudas poreuthenai eis ton topon ton idion  Acts 1:25 (1904 Patriarchal Text)

labein ton kleron tes diakonias tautes kai apostoles ex es parebe ioudas poreuthenai eis ton topon ton idion  Acts 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.~  Acts 1:25 (KJV)

και εδωκαν κληρους αυτων και επεσεν ο κληρος επι ματθιαν και συγκατεψηφισθη μετα των ενδεκα αποστολων
kai edokan klerous auton kai epesen o kleros epi matthian kai sugkatepsephisthe meta ton endeka apostolon  Acts 1:26 (1904 Patriarchal Text)

kai edokan klerous auton kai epesen o kleros epi matthian kai sugkatepsephisthe meta ton endeka apostolon  Acts 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.~  Acts 1:26 (KJV)