THE SECOND EPISTLE OF SAINT PETER
Chapter 1

συμεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσι πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
sumeon petros doulos kai apostolos iesou christou tois isotimon emin lachousi pistin en dikaiosune tou theou emon kai soteros iesou christou  2 Peter 1:1 (1904 Patriarchal Text)

simon petros doulos kai apostolos iesou christou tois isotimon emin lachousi pistin en dikaiosune tou theou emon kai soteros emon iesou christou  2 Peter 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:~  2 Peter 1:1 (KJV)

χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει του θεου και ιησου του κυριου ημων
charis umin kai eirene plethuntheie en epignosei tou theou kai iesou tou kuriou emon  2 Peter 1:2 (1904 Patriarchal Text)

charis umin kai eirene plethuntheie en epignosei tou theou kai iesou tou kuriou emon  2 Peter 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,~  2 Peter 1:2 (KJV)

ως παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας δια δοξης και αρετης
os panta emin tes theias dunameos autou ta pros zoen kai eusebeian dedoremenes dia tes epignoseos tou kalesantos emas dia doxes kai aretes  2 Peter 1:3 (1904 Patriarchal Text)

os panta emin tes theias dunameos autou ta pros zoen kai eusebeian dedoremenes dia tes epignoseos tou kalesantos emas dia doxe kai aretes  2 Peter 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:~  2 Peter 1:3 (KJV)

δι ων τα τιμια ημιν και μεγιστα επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν κοσμω εν επιθυμια φθορας
di on ta timia emin kai megista epaggelmata dedoretai ina dia touton genesthe theias koinonoi phuseos apophugontes tes en kosmo en epithumia phthoras  2 Peter 1:4 (1904 Patriarchal Text)

di on ta megista emin kai timia epaggelmata dedoretai ina dia touton genesthe theias koinonoi phuseos apophugontes tes en kosmo en epithumia phthoras  2 Peter 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.~  2 Peter 1:4 (KJV)

και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
kai auto touto de spouden pasan pareisenegkantes epichoregesate en te pistei umon ten areten en de te arete ten gnosin  2 Peter 1:5 (1904 Patriarchal Text)

kai auto touto de spouden pasan pareisenegkantes epichoregesate en te pistei umon ten areten en de te arete ten gnosin  2 Peter 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;~  2 Peter 1:5 (KJV)

εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υπομονην εν δε τη υπομονη την ευσεβειαν
en de te gnosei ten egkrateian en de te egkrateia ten upomonen en de te upomone ten eusebeian  2 Peter 1:6 (1904 Patriarchal Text)

en de te gnosei ten egkrateian en de te egkrateia ten upomonen en de te upomone ten eusebeian  2 Peter 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;~  2 Peter 1:6 (KJV)

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
en de te eusebeia ten philadelphian en de te philadelphia ten agapen  2 Peter 1:7 (1904 Patriarchal Text)

en de te eusebeia ten philadelphian en de te philadelphia ten agapen  2 Peter 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.~  2 Peter 1:7 (KJV)

ταυτα γαρ υμιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν
tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistesin eis ten tou kuriou emon iesou christou epignosin  2 Peter 1:8 (1904 Patriarchal Text)

tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistesin eis ten tou kuriou emon iesou christou epignosin  2 Peter 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.~  2 Peter 1:8 (KJV)

ω γαρ μη παρεστι ταυτα τυφλος εστι μυωπαζων ληθην λαβων του καθαρισμου των παλαι αυτου αμαρτιων
o gar me paresti tauta tuphlos esti muopazon lethen labon tou katharismou ton palai autou amartion  2 Peter 1:9 (1904 Patriarchal Text)

o gar me paresti tauta tuphlos esti muopazon lethen labon tou katharismou ton palai autou amartion  2 Peter 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.~  2 Peter 1:9 (KJV)

διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υμων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου μη πταισητε ποτε
dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umon ten klesin kai eklogen poieisthai tauta gar poiountes ou me ptaisete pote  2 Peter 1:10 (1904 Patriarchal Text)

dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umon ten klesin kai eklogen poieisthai tauta gar poiountes ou me ptaisete pote  2 Peter 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:~  2 Peter 1:10 (KJV)

ουτω γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υμιν η εισοδος εις την αιωνιον βασιλειαν του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
outo gar plousios epichoregethesetai umin e eisodos eis ten aionion basileian tou kuriou emon kai soteros iesou christou  2 Peter 1:11 (1904 Patriarchal Text)

outo gar plousios epichoregethesetai umin e eisodos eis ten aionion basileian tou kuriou emon kai soteros iesou christou  2 Peter 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.~  2 Peter 1:11 (KJV)

διο ουκ αμελησω αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια
dio ouk ameleso aei umas upomimneskein peri touton kaiper eidotas kai esterigmenous en te parouse aletheia  2 Peter 1:12 (1904 Patriarchal Text)

dio ouk ameleso umas aei upomimneskein peri touton kaiper eidotas kai esterigmenous en te parouse aletheia  2 Peter 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.~  2 Peter 1:12 (KJV)

δικαιον δε ηγουμαι εφ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν υμας εν υπομνησει
dikaion de egoumai eph oson eimi en touto to skenomati diegeirein umas en upomnesei  2 Peter 1:13 (1904 Patriarchal Text)

dikaion de egoumai eph oson eimi en touto to skenomati diegeirein umas en upomnesei  2 Peter 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;~  2 Peter 1:13 (KJV)

ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του σκηνωματος μου καθως και ο κυριος ημων ιησους χριστος εδηλωσε μοι
eidos oti tachine estin e apothesis tou skenomatos mou kathos kai o kurios emon iesous christos edelose moi  2 Peter 1:14 (1904 Patriarchal Text)

eidos oti tachine estin e apothesis tou skenomatos mou kathos kai o kurios emon iesous christos edelose moi  2 Peter 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.~  2 Peter 1:14 (KJV)

σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιεισθαι
spoudaso de kai ekastote echein umas meta ten emen exodon ten touton mnemen poieisthai  2 Peter 1:15 (1904 Patriarchal Text)

spoudaso de kai ekastote echein umas meta ten emen exodon ten touton mnemen poieisthai  2 Peter 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.~  2 Peter 1:15 (KJV)

ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος
ou gar sesophismenois muthois exakolouthesantes egnorisamen umin ten tou kuriou emon iesou christou dunamin kai parousian all epoptai genethentes tes ekeinou megaleiotetos  2 Peter 1:16 (1904 Patriarchal Text)

ou gar sesophismenois muthois exakolouthesantes egnorisamen umin ten tou kuriou emon iesou christou dunamin kai parousian all epoptai genethentes tes ekeinou megaleiotetos  2 Peter 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.~  2 Peter 1:16 (KJV)

λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της μεγαλοπρεπους δοξης ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εις ον εγω ευδοκησα
labon gar para theou patros timen kai doxan phones enechtheises auto toiasde upo tes megaloprepous doxes outos estin o uios mou o agapetos eis on ego eudokesa  2 Peter 1:17 (1904 Patriarchal Text)

labon gar para theou patros timen kai doxan phones enechtheises auto toiasde upo tes megaloprepous doxes outos estin o uios mou o agapetos eis on ego eudokesa  2 Peter 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.~  2 Peter 1:17 (KJV)

και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω ορει τω αγιω
kai tauten ten phonen emeis ekousamen ex ouranou enechtheisan sun auto ontes en to orei to agio  2 Peter 1:18 (1904 Patriarchal Text)

kai tauten ten phonen emeis ekousamen ex ouranou enechtheisan sun auto ontes en to orei to agio  2 Peter 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.~  2 Peter 1:18 (KJV)

και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων
kai echomen bebaioteron ton prophetikon logon o kalos poieite prosechontes os luchno phainonti en auchmero topo eos ou emera diaugase kai phosphoros anateile en tais kardiais umon  2 Peter 1:19 (1904 Patriarchal Text)

kai echomen bebaioteron ton prophetikon logon o kalos poieite prosechontes os luchno phainonti en auchmero topo eos ou emera diaugase kai phosphoros anateile en tais kardiais umon  2 Peter 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:~  2 Peter 1:19 (KJV)

τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου γινεται
touto proton ginoskontes oti pasa propheteia graphes idias epiluseos ou ginetai  2 Peter 1:20 (1904 Patriarchal Text)

touto proton ginoskontes oti pasa propheteia graphes idias epiluseos ou ginetai  2 Peter 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.~  2 Peter 1:20 (KJV)

ου γαρ θεληματι ανθρωπου ηνεχθη ποτε προφητεια αλλ υπο πνευματος αγιου φερομενοι ελαλησαν αγιοι θεου ανθρωποι
ou gar thelemati anthropou enechthe pote propheteia all upo pneumatos agiou pheromenoi elalesan agioi theou anthropoi  2 Peter 1:21 (1904 Patriarchal Text)

ou gar thelemati anthropou enechthe pote propheteia all upo pneumatos agiou pheromenoi elalesan agioi theou anthropoi  2 Peter 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.~  2 Peter 1:21 (KJV)