THE SECOND EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE
Chapter 1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν ολη τη αχαια
paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kai timotheos o adelphos te ekklesia tou theou te ouse en korintho sun tois agiois pasi tois ousin en ole te achaia  2 Corinthians 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kai timotheos o adelphos te ekklesia tou theou te ouse en korintho sun tois agiois pasi tois ousin en ole te achaia  2 Corinthians 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:~  2 Corinthians 1:1 (KJV)

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  2 Corinthians 1:2 (1904 Patriarchal Text)

charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  2 Corinthians 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.~  2 Corinthians 1:2 (KJV)

ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο πατηρ των οικτιρμων και θεος πασης παρακλησεως
eulogetos o theos kai pater tou kuriou emon iesou christou o pater ton oiktirmon kai theos pases parakleseos  2 Corinthians 1:3 (1904 Patriarchal Text)

eulogetos o theos kai pater tou kuriou emon iesou christou o pater ton oiktirmon kai theos pases parakleseos  2 Corinthians 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;~  2 Corinthians 1:3 (KJV)

ο παρακαλων ημας εν παση τη θλιψει ημων εις το δυνασθαι ημας παρακαλειν τους εν παση θλιψει δια της παρακλησεως ης παρακαλουμεθα αυτοι υπο του θεου
o parakalon emas en pase te thlipsei emon eis to dunasthai emas parakalein tous en pase thlipsei dia tes parakleseos es parakaloumetha autoi upo tou theou  2 Corinthians 1:4 (1904 Patriarchal Text)

o parakalon emas epi pase te thlipsei emon eis to dunasthai emas parakalein tous en pase thlipsei dia tes parakleseos es parakaloumetha autoi upo tou theou  2 Corinthians 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.~  2 Corinthians 1:4 (KJV)

οτι καθως περισσευει τα παθηματα του χριστου εις ημας ουτω δια χριστου περισσευει και η παρακλησις ημων
oti kathos perisseuei ta pathemata tou christou eis emas outo dia christou perisseuei kai e paraklesis emon  2 Corinthians 1:5 (1904 Patriarchal Text)

oti kathos perisseuei ta pathemata tou christou eis emas outo dia christou perisseuei kai e paraklesis emon  2 Corinthians 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.~  2 Corinthians 1:5 (KJV)

ειτε δε θλιβομεθα υπερ της υμων παρακλησεως και σωτηριας της ενεργουμενης εν υπομονη των αυτων παθηματων ων και ημεις πασχομεν και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων
eite de thlibometha uper tes umon parakleseos kai soterias tes energoumenes en upomone ton auton pathematon on kai emeis paschomen kai e elpis emon bebaia uper umon  2 Corinthians 1:6 (1904 Patriarchal Text)

eite de thlibometha uper tes umon parakleseos kai soterias tes energoumenes en upomone ton auton pathematon on kai emeis paschomen eite parakaloumetha uper tes umon parakleseos kai soterias:  2 Corinthians 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.~  2 Corinthians 1:6 (KJV)

ειτε παρακαλουμεθα υπερ της υμων παρακλησεως και σωτηριας ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηματων ουτω και της παρακλησεως
eite parakaloumetha uper tes umon parakleseos kai soterias eidotes oti osper koinonoi este ton pathematon outo kai tes parakleseos  2 Corinthians 1:7 (1904 Patriarchal Text)

kai e elpis emon bebaia uper umon eidotes oti osper koinonoi este ton pathematon outo kai tes parakleseos  2 Corinthians 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.~  2 Corinthians 1:7 (KJV)

ου γαρ θελομεν υμας αγνοειν αδελφοι υπερ της θλιψεως ημων της γενομενης ημιν εν τη ασια οτι καθ υπερβολην εβαρηθημεν υπερ δυναμιν ωστε εξαπορηθηναι ημας και του ζην
ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tes thlipseos emon tes genomenes emin en te asia oti kath uperbolen ebarethemen uper dunamin oste exaporethenai emas kai tou zen  2 Corinthians 1:8 (1904 Patriarchal Text)

ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tes thlipseos emon tes genomenes emin en te asia oti kath uperbolen ebarethemen uper dunamin oste exaporethenai emas kai tou zen  2 Corinthians 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:~  2 Corinthians 1:8 (KJV)

αλλα αυτοι εν εαυτοις το αποκριμα του θανατου εσχηκαμεν ινα μη πεποιθοτες ωμεν εφ εαυτοις αλλ επι τω θεω τω εγειροντι τους νεκρους
alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschekamen ina me pepoithotes omen eph eautois all epi to theo to egeironti tous nekrous  2 Corinthians 1:9 (1904 Patriarchal Text)

alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschekamen ina me pepoithotes omen eph eautois all epi to theo to egeironti tous nekrous  2 Corinthians 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:~  2 Corinthians 1:9 (KJV)

ος εκ τηλικουτου θανατου ερρυσατο ημας και ρυεται εις ον ηλπικαμεν οτι και ετι ρυσεται
os ek telikoutou thanatou errusato emas kai ruetai eis on elpikamen oti kai eti rusetai  2 Corinthians 1:10 (1904 Patriarchal Text)

os ek telikoutou thanatou errusato emas kai ruetai eis on elpikamen oti kai eti rusetai  2 Corinthians 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;~  2 Corinthians 1:10 (KJV)

συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων
sunupourgounton kai umon uper emon te deesei ina ek pollon prosopon to eis emas charisma dia pollon eucharistethe uper emon  2 Corinthians 1:11 (1904 Patriarchal Text)

sunupourgounton kai umon uper emon te deesei ina ek pollon prosopon to eis emas charisma dia pollon eucharistethe uper emon  2 Corinthians 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.~  2 Corinthians 1:11 (KJV)

η γαρ καυχησις ημων αυτη εστι το μαρτυριον της συνειδησεως ημων οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια θεου ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι θεου ανεστραφημεν εν τω κοσμω περισσοτερως δε προς υμας
e gar kauchesis emon aute esti to marturion tes suneideseos emon oti en aploteti kai eilikrineia theou ouk en sophia sarkike all en chariti theou anestraphemen en to kosmo perissoteros de pros umas  2 Corinthians 1:12 (1904 Patriarchal Text)

e gar kauchesis emon aute esti to marturion tes suneideseos emon oti en aploteti kai eilikrineia theou ouk en sophia sarkike all en chariti theou anestraphemen en to kosmo perissoteros de pros umas  2 Corinthians 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.~  2 Corinthians 1:12 (KJV)

ου γαρ αλλα γραφομεν υμιν αλλ η α αναγινωσκετε η και επιγινωσκετε ελπιζω δε οτι και εως τελους επιγνωσεσθε
ou gar alla graphomen umin all e a anaginoskete e kai epiginoskete elpizo de oti kai eos telous epignosesthe  2 Corinthians 1:13 (1904 Patriarchal Text)

ou gar alla graphomen umin all e a anaginoskete e kai epiginoskete elpizo de oti kai eos telous epignosesthe  2 Corinthians 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;~  2 Corinthians 1:13 (KJV)

καθως και επεγνωτε ημας απο μερους οτι καυχημα υμων εσμεν καθαπερ και υμεις ημων εν τη ημερα του κυριου ιησου
kathos kai epegnote emas apo merous oti kauchema umon esmen kathaper kai umeis emon en te emera tou kuriou iesou  2 Corinthians 1:14 (1904 Patriarchal Text)

kathos kai epegnote emas apo merous oti kauchema umon esmen kathaper kai umeis emon en te emera tou kuriou iesou  2 Corinthians 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are our's in the day of the Lord Jesus.~  2 Corinthians 1:14 (KJV)

και ταυτη τη πεποιθησει εβουλομην προς υμας ελθειν προτερον ινα δευτεραν χαριν εχητε
kai taute te pepoithesei eboulomen pros umas elthein proteron ina deuteran charin echete  2 Corinthians 1:15 (1904 Patriarchal Text)

kai taute te pepoithesei eboulomen pros umas elthein proteron ina deuteran charin echete  2 Corinthians 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;~  2 Corinthians 1:15 (KJV)

και δι υμων διελθειν εις μακεδονιαν και παλιν απο μακεδονιας ελθειν προς υμας και υφ υμων προπεμφθηναι εις την ιουδαιαν
kai di umon dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umon propemphthenai eis ten ioudaian  2 Corinthians 1:16 (1904 Patriarchal Text)

kai di umon dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umon propemphthenai eis ten ioudaian  2 Corinthians 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.~  2 Corinthians 1:16 (KJV)

τουτο ουν βουλομενος μητι αρα τη ελαφρια εχρησαμην η α βουλευομαι κατα σαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
touto oun boulomenos meti ara te elaphria echresamen e a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina e par emoi to nai nai kai to ou ou  2 Corinthians 1:17 (1904 Patriarchal Text)

touto oun bouleuomenos me ti ara te elaphria echresamen e a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina e par emoi to nai nai kai to ou ou  2 Corinthians 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?~  2 Corinthians 1:17 (KJV)

πιστος δε ο θεος οτι ο λογος ημων ο προς υμας ουκ εγενετο ναι και ου
pistos de o theos oti o logos emon o pros umas ouk egeneto nai kai ou  2 Corinthians 1:18 (1904 Patriarchal Text)

pistos de o theos oti o logos emon o pros umas ouk egeneto nai kai ou  2 Corinthians 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
But as God is true, our word toward you was not yea and nay.~  2 Corinthians 1:18 (KJV)

ο γαρ του θεου υιος ιησους χριστος ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεις δι εμου και σιλουανου και τιμοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν
o gar tou theou uios iesous christos o en umin di emon keruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en auto gegonen  2 Corinthians 1:19 (1904 Patriarchal Text)

o gar tou theou uios iesous christos o en umin di emon keruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en auto gegonen  2 Corinthians 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.~  2 Corinthians 1:19 (KJV)

οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι και εν αυτω το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων
osai gar epaggeliai theou en auto to nai kai en auto to amen to theo pros doxan di emon  2 Corinthians 1:20 (1904 Patriarchal Text)

osai gar epaggeliai theou en auto to nai kai en auto to amen to theo pros doxan di emon  2 Corinthians 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.~  2 Corinthians 1:20 (KJV)

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος
o de bebaion emas sun umin eis christon kai chrisas emas theos  2 Corinthians 1:21 (1904 Patriarchal Text)

o de bebaion emas sun umin eis christon kai chrisas emas theos  2 Corinthians 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;~  2 Corinthians 1:21 (KJV)

ο και σφραγισαμενος ημας και δους τον αρραβωνα του πνευματος εν ταις καρδιαις ημων
o kai sphragisamenos emas kai dous ton arrabona tou pneumatos en tais kardiais emon  2 Corinthians 1:22 (1904 Patriarchal Text)

o kai sphragisamenos emas kai dous ton arrabona tou pneumatos en tais kardiais emon  2 Corinthians 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.~  2 Corinthians 1:22 (KJV)

εγω δε μαρτυρα τον θεον επικαλουμαι επι την εμην ψυχην οτι φειδομενος υμων ουκετι ηλθον εις κορινθον
ego de martura ton theon epikaloumai epi ten emen psuchen oti pheidomenos umon ouketi elthon eis korinthon  2 Corinthians 1:23 (1904 Patriarchal Text)

ego de martura ton theon epikaloumai epi ten emen psuchen oti pheidomenos umon ouketi elthon eis korinthon  2 Corinthians 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.~  2 Corinthians 1:23 (KJV)

ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε
ouch oti kurieuomen umon tes pisteos alla sunergoi esmen tes charas umon te gar pistei estekate  2 Corinthians 1:24 (1904 Patriarchal Text)

ouch oti kurieuomen umon tes pisteos alla sunergoi esmen tes charas umon te gar pistei estekate  2 Corinthians 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.~  2 Corinthians 1:24 (KJV)