THE EPISTLE OF SAINT PAUL TO THE ROMANS
Chapter 1

παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου
paulos doulos iesou christou kletos apostolos aphorismenos eis euaggelion theou  Romans 1:1 (1904 Patriarchal Text)

paulos doulos iesou christou kletos apostolos aphorismenos eis euaggelion theou  Romans 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,~  Romans 1:1 (KJV)

ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις
o proepeggeilato dia ton propheton autou en graphais agiais  Romans 1:2 (1904 Patriarchal Text)

o proepeggeilato dia ton propheton autou en graphais agiais  Romans 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
(Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)~  Romans 1:2 (KJV)

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka  Romans 1:3 (1904 Patriarchal Text)

peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dabid kata sarka  Romans 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;~  Romans 1:3 (KJV)

του ορισθεντος υιου θεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων ιησου χριστου του κυριου ημων
tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiosunes ex anastaseos nekron iesou christou tou kuriou emon  Romans 1:4 (1904 Patriarchal Text)

tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiosunes ex anastaseos nekron iesou christou tou kuriou emon  Romans 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:~  Romans 1:4 (KJV)

δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασι τοις εθνεσιν υπερ του ονοματος αυτου
di ou elabomen charin kai apostolen eis upakoen pisteos en pasi tois ethnesin uper tou onomatos autou  Romans 1:5 (1904 Patriarchal Text)

di ou elabomen charin kai apostolen eis upakoen pisteos en pasi tois ethnesin uper tou onomatos autou  Romans 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:~  Romans 1:5 (KJV)

εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου
en ois este kai umeis kletoi iesou christou  Romans 1:6 (1904 Patriarchal Text)

en ois este kai umeis kletoi iesou christou  Romans 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
Among whom are ye also the called of Jesus Christ:~  Romans 1:6 (KJV)

πασι τοις ουσιν εν ρωμη αγαπητοις θεου κλητοις αγιοις χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
pasi tois ousin en rome agapetois theou kletois agiois charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Romans 1:7 (1904 Patriarchal Text)

pasi tois ousin en rome agapetois theou kletois agiois charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou  Romans 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.~  Romans 1:7 (KJV)

πρωτον μεν ευχαριστω τω θεω μου δια ιησου χριστου υπερ παντων υμων οτι η πιστις υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω
proton men eucharisto to theo mou dia iesou christou uper panton umon oti e pistis umon kataggelletai en olo to kosmo  Romans 1:8 (1904 Patriarchal Text)

proton men eucharisto to theo mou dia iesou christou uper panton umon oti e pistis umon kataggelletai en olo to kosmo  Romans 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.~  Romans 1:8 (KJV)

μαρτυς γαρ μου εστιν ο θεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι
martus gar mou estin o theos o latreuo en to pneumati mou en to euaggelio tou uiou autou os adialeiptos mneian umon poioumai  Romans 1:9 (1904 Patriarchal Text)

martus gar mou estin o theos o latreuo en to pneumati mou en to euaggelio tou uiou autou os adialeiptos mneian umon poioumai  Romans 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;~  Romans 1:9 (KJV)

παντοτε επι των προσευχων μου δεομενος ει πως ηδη ποτε ευοδωθησομαι εν τω θεληματι του θεου ελθειν προς υμας
pantote epi ton proseuchon mou deomenos ei pos ede pote euodothesomai en to thelemati tou theou elthein pros umas  Romans 1:10 (1904 Patriarchal Text)

pantote epi ton proseuchon mou deomenos eipos ede pote euodothesomai en to thelemati tou theou elthein pros umas  Romans 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.~  Romans 1:10 (KJV)

επιποθω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχθηναι υμας
epipotho gar idein umas ina ti metado charisma umin pneumatikon eis to sterichthenai umas  Romans 1:11 (1904 Patriarchal Text)

epipotho gar idein umas ina ti metado charisma umin pneumatikon eis to sterichthenai umas  Romans 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;~  Romans 1:11 (KJV)

τουτο δε εστι συμπαρακληθηναι εν υμιν δια της εν αλληλοις πιστεως υμων τε και εμου
touto de esti sumparaklethenai en umin dia tes en allelois pisteos umon te kai emou  Romans 1:12 (1904 Patriarchal Text)

touto de esti sumparaklethenai en umin dia tes en allelois pisteos umon te kai emou  Romans 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.~  Romans 1:12 (KJV)

ου θελω δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεμην ελθειν προς υμας και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν
ou thelo de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemen elthein pros umas kai ekoluthen achri tou deuro ina tina karpon scho kai en umin kathos kai en tois loipois ethnesin  Romans 1:13 (1904 Patriarchal Text)

ou thelo de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemen elthein pros umas kai ekoluthen achri tou deuro ina karpon tina scho kai en umin kathos kai en tois loipois ethnesin  Romans 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.~  Romans 1:13 (KJV)

ελλησι τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι
ellesi te kai barbarois sophois te kai anoetois opheiletes eimi  Romans 1:14 (1904 Patriarchal Text)

ellesi te kai barbarois sophois te kai anoetois opheiletes eimi  Romans 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.~  Romans 1:14 (KJV)

ουτω το κατ εμε προθυμον και υμιν τοις εν ρωμη ευαγγελισασθαι
outo to kat eme prothumon kai umin tois en rome euaggelisasthai  Romans 1:15 (1904 Patriarchal Text)

outo to kat eme prothumon kai umin tois en rome euaggelisasthai  Romans 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.~  Romans 1:15 (KJV)

ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον του χριστου δυναμις γαρ θεου εστιν εις σωτηριαν παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι
ou gar epaischunomai to euaggelion tou christou dunamis gar theou estin eis soterian panti to pisteuonti ioudaio te proton kai elleni  Romans 1:16 (1904 Patriarchal Text)

ou gar epaischunomai to euaggelion tou christou dunamis gar theou estin eis soterian panti to pisteuonti ioudaio te proton kai elleni  Romans 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.~  Romans 1:16 (KJV)

δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται
dikaiosune gar theou en auto apokaluptetai ek pisteos eis pistin kathos gegraptai o de dikaios ek pisteos zesetai  Romans 1:17 (1904 Patriarchal Text)

dikaiosune gar theou en auto apokaluptetai ek pisteos eis pistin kathos gegraptai o de dikaios ek pisteos zesetai  Romans 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.~  Romans 1:17 (KJV)

αποκαλυπτεται γαρ οργη θεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων των την αληθειαν εν αδικια κατεχοντων
apokaluptetai gar orge theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthropon ton ten aletheian en adikia katechonton  Romans 1:18 (1904 Patriarchal Text)

apokaluptetai gar orge theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthropon ton ten aletheian en adikia katechonton  Romans 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;~  Romans 1:18 (KJV)

διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ θεος αυτοις εφανερωσε
dioti to gnoston tou theou phaneron estin en autois o gar theos autois ephanerose  Romans 1:19 (1904 Patriarchal Text)

dioti to gnoston tou theou phaneron estin en autois o gar theos autois ephanerose  Romans 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.~  Romans 1:19 (KJV)

τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασι νοουμενα καθοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους
ta gar aorata autou apo ktiseos kosmou tois poiemasi nooumena kathoratai e te aidios autou dunamis kai theiotes eis to einai autous anapologetous  Romans 1:20 (1904 Patriarchal Text)

ta gar aorata autou apo ktiseos kosmou tois poiemasi nooumena kathoratai e te aidios autou dunamis kai theiotes eis to einai autous anapologetous  Romans 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:~  Romans 1:20 (KJV)

διοτι γνοντες τον θεον ουχ ως θεον εδοξασαν η ευχαριστησαν αλλ εματαιωθησαν εν τοις διαλογισμοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια
dioti gnontes ton theon ouch os theon edoxasan e eucharistesan all emataiothesan en tois dialogismois auton kai eskotisthe e asunetos auton kardia  Romans 1:21 (1904 Patriarchal Text)

dioti gnontes ton theon ouch os theon edoxasan e eucharistesan all emataiothesan en tois dialogismois auton kai eskotisthe e asunetos auton kardia  Romans 1:21 (Textus Receptus - Scrivener)
Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.~  Romans 1:21 (KJV)

φασκοντες ειναι σοφοι εμωρανθησαν
phaskontes einai sophoi emoranthesan  Romans 1:22 (1904 Patriarchal Text)

phaskontes einai sophoi emoranthesan  Romans 1:22 (Textus Receptus - Scrivener)
Professing themselves to be wise, they became fools,~  Romans 1:22 (KJV)

και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονος φθαρτου ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων
kai ellaxan ten doxan tou aphthartou theou en omoiomati eikonos phthartou anthropou kai peteinon kai tetrapodon kai erpeton  Romans 1:23 (1904 Patriarchal Text)

kai ellaxan ten doxan tou aphthartou theou en omoiomati eikonos phthartou anthropou kai peteinon kai tetrapodon kai erpeton  Romans 1:23 (Textus Receptus - Scrivener)
And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.~  Romans 1:23 (KJV)

διο και παρεδωκεν αυτους ο θεος εν ταις επιθυμιαις των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν του ατιμαζεσθαι τα σωματα αυτων εν αυτοις
dio kai paredoken autous o theos en tais epithumiais ton kardion auton eis akatharsian tou atimazesthai ta somata auton en autois  Romans 1:24 (1904 Patriarchal Text)

dio kai paredoken autous o theos en tais epithumiais ton kardion auton eis akatharsian tou atimazesthai ta somata auton en eautois  Romans 1:24 (Textus Receptus - Scrivener)
Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:~  Romans 1:24 (KJV)

οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην
oitines metellaxan ten aletheian tou theou en to pseudei kai esebasthesan kai elatreusan te ktisei para ton ktisanta os estin eulogetos eis tous aionas amen  Romans 1:25 (1904 Patriarchal Text)

oitines metellaxan ten aletheian tou theou en to pseudei kai esebasthesan kai elatreusan te ktisei para ton ktisanta os estin eulogetos eis tous aionas amen  Romans 1:25 (Textus Receptus - Scrivener)
Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.~  Romans 1:25 (KJV)

δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν
dia touto paredoken autous o theos eis pathe atimias ai te gar theleiai auton metellaxan ten phusiken chresin eis ten para phusin  Romans 1:26 (1904 Patriarchal Text)

dia touto paredoken autous o theos eis pathe atimias ai te gar theleiai auton metellaxan ten phusiken chresin eis ten para phusin  Romans 1:26 (Textus Receptus - Scrivener)
For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:~  Romans 1:26 (KJV)

ομοιως δε και οι αρσενες αφεντες την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν εν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσι την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την αντιμισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαμβανοντες
omoios de kai oi arsenes aphentes ten phusiken chresin tes theleias exekauthesan en te orexei auton eis allelous arsenes en arsesi ten aschemosunen katergazomenoi kai ten antimisthian en edei tes planes auton en eautois apolambanontes  Romans 1:27 (1904 Patriarchal Text)

omoios te kai oi arsenes aphentes ten phusiken chresin tes theleias exekauthesan en te orexei auton eis allelous arsenes en arsesi ten aschemosunen katergazomenoi kai ten antimisthian en edei tes planes auton en eautois apolambanontes  Romans 1:27 (Textus Receptus - Scrivener)
And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.~  Romans 1:27 (KJV)

και καθως ουκ εδοκιμασαν τον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους ο θεος εις αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα
kai kathos ouk edokimasan ton theon echein en epignosei paredoken autous o theos eis adokimon noun poiein ta me kathekonta  Romans 1:28 (1904 Patriarchal Text)

kai kathos ouk edokimasan ton theon echein en epignosei paredoken autous o theos eis adokimon noun poiein ta me kathekonta  Romans 1:28 (Textus Receptus - Scrivener)
And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;~  Romans 1:28 (KJV)

πεπληρωμενους παση αδικια πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια μεστους φθονου φονου εριδος δολου κακοηθειας
pepleromenous pase adikia porneia poneria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoetheias  Romans 1:29 (1904 Patriarchal Text)

pepleromenous pase adikia porneia poneria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoetheias psithuristas  Romans 1:29 (Textus Receptus - Scrivener)
Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,~  Romans 1:29 (KJV)

ψιθυριστας καταλαλους θεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν απειθεις
psithuristas katalalous theostugeis ubristas uperephanous alazonas epheuretas kakon goneusin apeitheis  Romans 1:30 (1904 Patriarchal Text)

katalalous theostugeis ubristas uperephanous alazonas epheuretas kakon goneusin apeitheis  Romans 1:30 (Textus Receptus - Scrivener)
Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,~  Romans 1:30 (KJV)

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεημονας
asunetous asunthetous astorgous aspondous aneleemonas  Romans 1:31 (1904 Patriarchal Text)

asunetous asunthetous astorgous aspondous aneleemonas  Romans 1:31 (Textus Receptus - Scrivener)
Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:~  Romans 1:31 (KJV)

οιτινες το δικαιωμα του θεου επιγνοντες οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι θανατου εισιν ου μονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσι τοις πρασσουσι
oitines to dikaioma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousi tois prassousi  Romans 1:32 (1904 Patriarchal Text)

oitines to dikaioma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousi tois prassousi  Romans 1:32 (Textus Receptus - Scrivener)
Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.~  Romans 1:32 (KJV)