THE FIRST EPISTLE OF SAINT JOHN
Chapter 1

ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης
o en ap arches o akekoamen o eorakamen tois ophthalmois emon o etheasametha kai ai cheires emon epselaphesan peri tou logou tes zoes  1 John 1:1 (1904 Patriarchal Text)

o en ap arches o akekoamen o eorakamen tois ophthalmois emon o etheasametha kai ai cheires emon epselaphesan peri tou logou tes zoes  1 John 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;~  1 John 1:1 (KJV)

και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν υμιν την ζωην την αιωνιον ητις ην προς τον πατερα και εφανερωθη ημιν
kai e zoe ephanerothe kai eorakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin ten zoen ten aionion etis en pros ton patera kai ephanerothe emin  1 John 1:2 (1904 Patriarchal Text)

kai e zoe ephanerothe kai eorakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin ten zoen ten aionion etis en pros ton patera kai ephanerothe emin  1 John 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
(For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)~  1 John 1:2 (KJV)

ο εωρακαμεν και ακηκοαμεν απαγγελλομεν υμιν ινα και υμεις κοινωνιαν εχητε μεθ ημων και η κοινωνια δε η ημετερα μετα του πατρος και μετα του υιου αυτου ιησου χριστου
o eorakamen kai akekoamen apaggellomen umin ina kai umeis koinonian echete meth emon kai e koinonia de e emetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iesou christou  1 John 1:3 (1904 Patriarchal Text)

o eorakamen kai akekoamen apaggellomen umin ina kai umeis koinonian echete meth emon kai e koinonia de e emetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iesou christou  1 John 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.~  1 John 1:3 (KJV)

και ταυτα γραφομεν υμιν ινα η χαρα ημων η πεπληρωμενη
kai tauta graphomen umin ina e chara emon e pepleromene  1 John 1:4 (1904 Patriarchal Text)

kai tauta graphomen umin ina e chara umon e pepleromene  1 John 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
And these things write we unto you, that your joy may be full.~  1 John 1:4 (KJV)

και αυτη εστιν η επαγγελια ην ακηκοαμεν απ αυτου και αναγγελλομεν υμιν οτι ο θεος φως εστι και σκοτια εν αυτω ουκ εστιν ουδεμια
kai aute estin e epaggelia en akekoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o theos phos esti kai skotia en auto ouk estin oudemia  1 John 1:5 (1904 Patriarchal Text)

kai aute estin e aggelia en akekoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o theos phos esti kai skotia en auto ouk estin oudemia  1 John 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.~  1 John 1:5 (KJV)

εαν ειπωμεν οτι κοινωνιαν εχομεν μετ αυτου και εν τω σκοτει περιπατωμεν ψευδομεθα και ου ποιουμεν την αληθειαν
ean eipomen oti koinonian echomen met autou kai en to skotei peripatomen pseudometha kai ou poioumen ten aletheian  1 John 1:6 (1904 Patriarchal Text)

ean eipomen oti koinonian echomen met autou kai en to skotei peripatomen pseudometha kai ou poioumen ten aletheian  1 John 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:~  1 John 1:6 (KJV)

εαν δε εν τω φωτι περιπατωμεν ως αυτος εστιν εν τω φωτι κοινωνιαν εχομεν μετ αλληλων και το αιμα ιησου χριστου του υιου αυτου καθαριζει ημας απο πασης αμαρτιας
ean de en to photi peripatomen os autos estin en to photi koinonian echomen met allelon kai to aima iesou christou tou uiou autou katharizei emas apo pases amartias  1 John 1:7 (1904 Patriarchal Text)

ean de en to photi peripatomen os autos estin en to photi koinonian echomen met allelon kai to aima iesou christou tou uiou autou katharizei emas apo pases amartias  1 John 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.~  1 John 1:7 (KJV)

εαν ειπωμεν οτι αμαρτιαν ουκ εχομεν εαυτους πλανωμεν και η αληθεια ουκ εστιν εν ημιν
ean eipomen oti amartian ouk echomen eautous planomen kai e aletheia ouk estin en emin  1 John 1:8 (1904 Patriarchal Text)

ean eipomen oti amartian ouk echomen eautous planomen kai e aletheia ouk estin en emin  1 John 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.~  1 John 1:8 (KJV)

εαν ομολογωμεν τας αμαρτιας ημων πιστος εστι και δικαιος ινα αφη ημιν τας αμαρτιας και καθαριση ημας απο πασης αδικιας
ean omologomen tas amartias emon pistos esti kai dikaios ina aphe emin tas amartias kai katharise emas apo pases adikias  1 John 1:9 (1904 Patriarchal Text)

ean omologomen tas amartias emon pistos esti kai dikaios ina aphe emin tas amartias kai katharise emas apo pases adikias  1 John 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.~  1 John 1:9 (KJV)

εαν ειπωμεν οτι ουχ ημαρτηκαμεν ψευστην ποιουμεν αυτον και ο λογος αυτου ουκ εστιν εν ημιν
ean eipomen oti ouch emartekamen pseusten poioumen auton kai o logos autou ouk estin en emin  1 John 1:10 (1904 Patriarchal Text)

ean eipomen oti ouch emartekamen pseusten poioumen auton kai o logos autou ouk estin en emin  1 John 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.~  1 John 1:10 (KJV)